بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه الزهرا س

چکیده

بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه یکی از مباحث علوم قرآنی است که در آثار علمی و تفسیری امامیه کمتر بدان توجه شده است. با توجه به اینکه انواع مختلفی از تفاوت در اسلوب در آیات متشابه یافت می شود، در نوشتار حاضر فقط تفاوت آیات متشابه از نوع اختلاف فعلی بررسی شده است که در یازده مجموعه خلاصه می شود، و مقصود آن دسته از آیاتی است که بیشتر تعابیر آیات، همسان و فقط قالب فعلی آنها متفاوت است. برخی با کنار هم گذاردن آیات متشابه به وجود اختلاف و تناقض در قرآن کریم حکم کرده اند که رفع این گونه شبهه ها ضرورت تحقیق را بهتر می نمایاند.
   در این نوشتار ضمن بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی به این نتیجه دست یافتیم که عواملی چند، حکت اختلاف فعلی را توجیه می کند. سیاق معنوی و توجه به پیوند معنایی آیات همجوار، ما را به دقایق موجود در تعابیر مختلف فعلی رهنمون می سازد. علاوه بر این، الفاظ آیات نیز از هماهنگی خاصی برخوردار است و گاهی اختلاف فعلی آیات متشابه مربوط به تناسب لفظی آیات می شود.
   پس از مسئله سیاق، باید از تفنن در فصاحت نیز یاد کرد که همانا بیان یک معنا با الفاظ متفاوت است. بدین ترتیب، دقیق ترین واژه ها در قرآن کریم به کار رفته است و امکان جایگزینی واژگان وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Justifications for the Divergent of Verbs in Liberally Similar Verses

نویسنده [English]

  • Fathie Fattahizade
Full professor in Quran and Hadith at Alzahra University.
چکیده [English]

Studying the justification is one of the Quranic knowledge’s (Uhum Qur'an)
which is less studied in Imami works and exegetes. In such verses, different
figures of speech is seen; one of which is the divergence in verbs, classified in
eleven groups as discussed in this article. In these kind of literally similar
verses, almost alI the words are the same except their verb forms
Finally, it must be soul that the most precious words have been used In
Qaran, which are the best choice and they have no other alternative.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: literally similar verses
  • divergence of verbs
  • context
  • using different rhetorical forms