جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

چکیده

نقد و ارزیابی روایت‏ها برای حصول اطمینان از صدور حدیث از معصوم (ع)، شیوۀ مستمر دانشمندان مسلمان، به‏ویژه علمای شیعه بوده است. شیخ حرّ عاملی نیز ذیل برخی روایت‏های متعارض وسائل‏الشّیعه، بیشتر به نقل از دیگر علما به‏ویژه شیخ طوسی، سند یا متن خبر را بررسی کرده و در‏صورت ملاحظۀ ضعف، بدان اشاره کرده است؛ اما هیچ‏گاه ضعف سند یا متن را معیار قضاوت نهایی خود قرار نداده و روایت را کنار نگذاشته است. تلاش شیخ در توجیه روایت‏های متعارض و اثبات بقای اعتبار و حجّیت طرفین تعارض، در وسائل‏الشّیعه مشهود است. او در این راه و برای دست‏یابی به مقصود خود، از روش‏هایی مختلف سود جسته و برای حل تعارض هر دسته از اخبار کوشیده است تمام احتمال‏های دارای امکان وقوع را مطرحو از رد روایت‏ها خودداری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of hadith Criticism in Vasa' el al-Shiah

نویسندگان [English]

  • Fathiyeh Fattahizadeh 1
  • Najmeh Afshari 2
1 Full professor in Quran and Hadith at Alzahra University.
2 MA graduate in Quran and Hadith at Alzahra University
چکیده [English]

Criticizing and evaluating hadiths has been Moslem scholars' permanent
method, notably Shia's scholars, in order to ascertain the Hadith been
issued by the infallibles. Sheikh Horr al-A'meli is one of these scholars. In
regard to controversial traditions, He has examined the tradition's text and
chain of narrators and mentioned its weakness, generally relying on Sheikh
Tusi's assesments. Nevertheless he has never realized his final judgment
about a hadith depending on its weakness of text or chain of narrators. His
endeavor in justifying these controversial traditions and verifying the
authenticity of the traditions on both sides of this controversy is fully
evident. In order to reach his objective, he employs different means and
considers every possible probability and avoid deny the authority of a
hadith.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Horr al-A'meli
  • hadith criticism
  • text criticism
  • isnad criticism
  • Vasa'el al-Shia
  • Tusi