اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پروین بهارزاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)

bahar-palzahra.ac.ir
0000-0003-4080-5068

سردبیر

فتحیه فتاحی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

f_fattahizadehalzahra.ac.ir
0000-0003-1633-0955

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Liyakat Takim

History of Religions McMaster University
Department of Religious Studies
Canada

experts.mcmaster.ca/display/takiml
ltakimmcmaster.ca
0000-0001-6768-9293

اعضای هیات تحریریه

مهدی اکبرنژاد

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

m_akbarnezhaadyahoo.com

محمد هادی امین ناجی

علوم قران و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور تهران ایران

aminnajipnu.ac.ir

پروین بهارزاده

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه الزهرا

bahar_palzahra.ac.ir
0000-0003-4080-5068

عبدالکریم بی آزار شیرازی

علوم قرآن و حدیث دانشیار بازنشسته، دانشگاه الزهرا

shirazalzahra.ac.ir

سید محمد باقر حجتی

علوم قرآن و حدیث استاد بازنشسته، دانشگاه تهران

hojatiut.ac.ir

بی بی سادات رضی بهابادی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bahabadi/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/tabid/22488/Default.aspx
brazialzahra.ac.ir
0000-0003-3548-348X

نهله غروی نایینی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

naeeni_nmodares.ac.ir

فتحیه فتاحی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

f_fattahizadehalzahra.ac.ir
0000-0003-1633-0955

محسن قاسم پور

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

m.qasempouratu.ac.ir

سید رضا مودب

قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

www.moaddab.ir/
moadabqu.ac.ir

شادی نفیسی

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shadinafisi
shadinafisiut.ac.ir

ویراستار ارشد

پروین بهارزاده

علوم قران و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

bahar-palzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

علی حسن نیا

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

a.hasanniashahed.ac.ir
0000-0002-6007-340X

مدیر داخلی

زهرا مردانی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی کارشناس مسئول پژوهش, دانشگاه الزهرا(س)

z.mardanialzahra.ac.ir