‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه رازی

2 استادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه رازی

چکیده

چکیده «زرارة بن أعین» از اصحاب اجماع و از پرروایت‌ترین راویان کتاب‌های امامیه است. فهرست‎نگاران امامی طریق خاصی به کتاب او دارند. افزون بر رجال‌شناسان، محدثان از جمله ثقة الاسلام کلینی (329ق)، الگو یا سند ثابتی برای روایات زرارة بن اعین داشتند. در این پژوهش با رویکردی نو یعنی؛ استخراج وشمارش تمام روایات زراره در الکافی و سپس یافتن اسنادی که دارای بیشترین فراوانی و تکرار هستند، الگوی ثابت کلینی کشف می‌شود. پس از آن، این الگوی ثابت با طرق رجالی مقایسه می‌شود. در این فرآیند، راویان اولی که حدیث را از زراره گرفتند، یک به یک معرفی و بررسی می‌شوند. از نتایج به دست آمده آن است که میزان تطابق سند روایات با طرق و الگوهای ثابت و کشف شده، درجه اعتبار احادیث را مشخص می‎نماید. افزون بر آن، با استفاده از الگوهای کشف شده، تصحیف، ارسال و ضعف اسناد برطرف می‎شود. بنابراین اگر اسناد کلینی از غیر شیوه و الگوهای مألوف و مشهور به کتاب زراره باشد، معمولاَ از میزان اعتبار کمتری برخوردار است. در این موارد چنین حدس زده می‌شود که گویی مؤلف الکافی، از منبع غیرموثقی به روایات زرارة بن اعین دست یافته؛ زیرا راویانی مجهول، ضعیف یا غیرامامی در این اسناد، فراوان یافت می‌شوند. همچنین در راستای انجام پژوهش، بیشترین استفاده را از کتاب الکافی و مهمترین منابع رجالی و روایی شیعه نموده تا به این مهم دست یابد. واژگان کلیدی: الکافی، رجال حدیث، الگویابی سندی، نقد سندی، زرارة بن اعین.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Patterns of Kolayni's Isnad To Zorara b. A'yon's Book

نویسندگان [English]

  • Samira Hatamimehr 1
  • Azam Farjami 2
چکیده [English]

Zorara b. A'yon is one of the “consensus companions”(ashab ejma῾) and one of the most frequently mentioned  narrators in Imami Books. Imami cataloguers have a special way to his book. In addition to the experts on narrators (Rijali), Traditionists including Thiqatol-Islam Kolayni (329 AH) also had a regular pattern or isnad for Zorara b. A'yon's traditions. In this research, with a new approach namely extraction and enumeration of all Zorara's traditions in Al-Kafi and then identifiying the isnad  with the highest frequency, Kolayni's regular pattern is detected. This pattern was compared to those of the Rijalis. Meanwhile the first transmitters who narrated Zorara’s traditions have been introduced one by one. The accordance of the isnad with the identified patterns reveals the authenticity of the traditions. In addition, this typical pattern can be employed to obviate interpolation, omission of the narrators (irsal) and weakness of the isnad. Thus, if at times Kulayni's isnad to Zorara’s traditions is through unfamiliar ways, different from the typical pattern, it is less authentic. In these cases, it is surmised that Kafi's compiler has gained access to Zorara’s traditions from an unauthentic source; since anonymous, weak or non-Imami narrators are recurrently mentioned in these isnad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Kafi
  • Experts on narrators
  • Identifiying the isnad patterns
  • Isnad critisism
  • Zorara b. A'yon
-      قرآن کریم.
-      آقایی، سید علی(1385)، تاریخ گذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد: نقد و بررسی روش شناسی خوتیر ینبُل، علوم حدیث، ش 41، سال یازدهم.
-      ابن داوود، حسن بن علی(‌1383 ق)، الرجال، تهران: دانشگاه تهران.
-      ابن‌ماکولا، علی بن هبةالله (بی‌تا)، اکمال الکمال، قاهره: دارالکتاب الاسلامی.
-      ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1405 ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزة.
-      ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق (بی‌تا)، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران.
-      ابن‌حِبّان بُستی، ابوحاتم محمد (1393ق)، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین، هند: موسسه الکتب الثقافیه.
-      ابن‌حجر عسقلانی، شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی (1971م)، لسان المیزان، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
-      ابن‌طاووس، رضی‌الدین علی بن موسی (1400ق)، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، قم: چاپخانه خیام.
-      ابن‌عساکر، علی بن حسن بن هبة الله (1995م)، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر.
-      ابن‌قولویه، جعفر بن محمد (1356 ق)، کامل الزیارات، انتشارات مرتضویه نجف اشرف.
-      اشعری، احمد بن محمد بن عیسی (1408 ق)، النوادر، قم: انتشارات مدرسه امام مهدی (عج).‌
-      برقی، احمد بن محمد بن خالد (1371 ق)، المحاسن، دار الکتب الإسلامیة قم.
-       برقی، احمد بن محمد بن خالد(1383 ق)، الرجال، تهران: دانشگاه تهران.
-      بروجردی، سید علی (1410 ق)، طرائف المقال، تحقیق سید مهدی رجائی، چاپ اول، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی،.
-      حاتمی‌مهر، سمیرا (1393 ش)، الگویابی و مقایسه اسناد محدثان و رجالیان به کتاب زراره و محمد بن مسلم، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر اعظم فرجامی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
-      حسینی عاملی، محسن امین (1983 م)، أعیان الشیعة، تحقیق حسن الأمین، لبنان: دارالتعارف للمطبوعات.
-      حر عاملی، محمد بن حسن (1409 ق)، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت.
-      حلی، نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن (1364ق)، المعتبر فی الشرح المختصر، تحقیق عدة من الأفاضل، قم: مدرسة الإمام أمیر المؤمنین (ع)، مؤسسة سید الشهداء (ع).
-      حِمیری قمی، عبدالله بن جعفر (بی‌تا)، قرب الإسناد، تهران: انتشارات کتابخانه نینوی.
-      خطیب بغدادی، ابواحمد بن علی (1997 م)، تاریخ بغداد، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، چاپ اول، بیروت – لبنان:  دار الکتب العلمیة.
-      خوئی، ابوالقاسم (1410 ق)، معجم رجال الحدیث، قم: مرکز نشر آثار شیعه.
-      دارقطنی، علی بن عمر (۱۴۰۶)، المؤتلف و المختلف، بیروت: چاپ موفق بن عبداللّه بن عبدالقادر.
-      زراری، ابو غالب(1399 ق)، تاریخ آل زراره، علی بن مرتضی موسوی، «بی جا»: چاپ ربّانی.
-      زرکلی، خیر الدین(2002 م)، الأعلام، بیروت: دار العلم للملایین.
-      شهید ثانی، زین الدین علی (1416 ق)، مسالک الأفهام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
-      شهید ثانی، زین الدین علی، (1408 ق)، الرعایة فی علم الدرایة، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، چاپ دوم، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
-      صدوق، محمد بن علی(1362 ش)، الأمالی، انتشارات کتابخانه اسلامیه.
-      صدوق، محمد بن علی، (1364 ش)، ثواب الأعمال، قم: انتشارات شریف رضی.
-      صدوق، محمد بن علی، ( بی تا)، علل الشرائع، قم: انتشارات مکتبة الداوری.
-      صدوق، محمد بن علی، (1395 ق)، کمال الدین، قم: دار الکتب الإسلامیه.
-      صدوق، محمد بن علی، (1361 ش)، معانی الأخبار، انتشارات جامعه مدرسین قم.
-      صدوق، محمد بن علی، (1404 ق)، من لا یحضره الفقیه، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
-      صفار، محمد بن حسن (1404 ق)، بصائر الدرجات، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.‌
-      طوسی، محمد بن حسن(1390 ق)، الإستبصار، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
-      طوسی، محمد بن حسن، (1414 ق)، الأمالی، قم: انتشارات دارالثقافة.
-      طوسی، محمد بن حسن، (1365 ش)، التهذیب، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
-      طوسی، محمد بن حسن، (1381 ق)، الرجال، نجف: انتشارات حیدریه.
-      طوسی، محمد بن حسن، (1411 ق)، الغیبة، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
-      طوسی، محمد بن حسن، ( بی تا)، الفهرست، نجف: المکتبه المرتضویه.
-      علامه حلّی، حسن بن یوسف(1411 ق)، خلاصه الأقوال فی علم الرّجال، قم: دار الذخائر.
-      غفاری، علی اکبر (1369 ش)، دراسات فی علم الدرایة، چاپ  اول، تهران: جامعة الإمام الصادق ع.
-      غضائری، احمد بن حسین(1364 ق)، الرجال، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-      فرجامی، اعظم (1390 ش)، زنان قرآنی از حوا تا مریم، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
-      فرجامی، اعظم ، (1390 ش)، «تأثیر زیدیه بر حدیث امامیه»، پایان نامه دکتری، به راهنمایی دکتر محمد کاظم ستایش، دانشگاه تربیت مدرس قم.
-      قمی، علی بن ابراهیم (1404 ق)، التفسیر، تصحیح سید طیب جزایری، چاپ سوم، قم: دار الکتاب.
-      کشی، محمد بن عمر(1348 ش)، الرجال، مشهد: دانشگاه مشهد.
-      کلینی، محمدبن یعقوب(1365 ش)، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
-      محدث نوری، حسین بن محمدتقی (1415ق)، خاتمة المستدرک، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
-      مدرسی طباطبایی، حسن(1386 ش)، میراث مکتوب شیعه، قم: نشر مورخ.
-      مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد (1993 م)، الاختصاص، تحقیق علی أکبر غفاری، سید محمود زرندی، چاپ دوم،  بیروت – لبنان: دار المفید.
-      مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد  ، (1413 ق)، الامالی، قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید.
-      مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد ، (1414 ق)، فصول المختارة، تحقیق علی میرشریفی، چاپ دوم، بیروت: دار المفید.
-      نجاشی، احمد بن علی(1407 ق)، الرجال، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
-      نوبختی، حسن بن موسی(1931م)، فرق الشیعة، ویراسته اچ ریتر، استانبول.
-      هیئت تحریریه (1340 ش)، «زندگینامه آیت الله بروجردی»، مکتب اسلام، شماره سوم، سال سوم.