دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مرداد 1395، صفحه 1-208 

پژوهشی

نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین

صفحه 1-31

10.22051/tqh.2016.2354

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ سید مجتبی حسین نژاد


سنجش شیعه گری ابن مسیب

صفحه 33-56

10.22051/tqh.2016.2353

جواد سلمان زاده؛ مهدی تقی زاده؛ محمد خامه گر