دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آبان 1395 
جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان

صفحه 65-95

10.22051/tqh.2016.2522

سیده زینب طلوع هاشمی؛ سید کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی؛ سید محمد امام زاده