دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1395، صفحه 1-194 

پژوهشی

تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی

صفحه 1-31

10.22051/tqh.2017.7278.1049

محمد حسن شاطری احمد آبادی؛ مرتضی ایروانی نجفی