غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدچمران

2 استاد دانشگاه علامه

چکیده

مسلمانان بر این نظر هستند که قرآن کریم از زمان رسول خدا از طریق تواتر، نسلی به نسل دیگر سپرده و هم اکنون در دست ما قرار گرفته است. بنابراین، مهم ترین دلیل مسلمانان بر این که قرآنِ موجود همان قرآنی است که پیامبر گرامی اسلام آورده ، تواتر است. ب بر خلاف دیدگاه ونزبرو و همفکرانش که دو سده اول تاریخ اسلام را تاریک و مبهم قلمداد کرده‌اند، نگاه گذرا به تاریخ اسلام نشان می‌دهد که مسلمانان در همان دهه‌های نخست اسلام به مناطق مختلف از جمله برخی از مناطق اروپا رفته بودند و مسیحیان و یهودیان با چشمانی باز به دین رقیب خود می نگریسته اند، از این رو امکان ندارد که حادثه مهمی مانند پیدایش و تدوین رسمی قرآن در سده دوم یا سوم رخ داده باشد و هیچ یک از مورخان غیر مسلمان به آن اشاره نکرده باشد. علاوه بر این، پژوهشگران غربی نیز که در سده های اخیر به تاریخ اسلام پرداخته اند همگی بر گزارش مسلمانان اعتماد کرده‌اند و کسی جریان تاریخ اسلام را به گونه دیگری گزارش نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recent studies frequently neglected west of learning the Quran

نویسندگان [English]

  • Nancy Saki 1
  • Mohammad Kazem Shaker 2
1 Assistant professor at Shahid Chamran University
2 Full professor at Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

For the Muslims, the Qur'an has been handed down from generation to generation from the time of the Prophet. Thus, the most important evidence for the genuineness of the Qur'an as the one introduced by of the holy Prophet, is its broad authentication (tawator). However, this argument is absent in the western studies of the history of the Qur'an. On the contrary, some western scholars such as Wansbrough and Hawting claim that due to the lack of information in the Qur'an concerning its development, all the information on this issue is confined to the hadiths which have been produced in the ninth and tenth century CE. Therefore, there is no data available from the contemporary sources which can be trusted on the issue concerning the two formative centuries of Islam. They consider the Qur'an as the product of two century discourse between the Muslims and the believers of other religions whose text has been finally canonized in the third century AH. Quite contrary to Wansbrough’s opinion and that of his advocates, a quick look at the history of Islam reveals that Muslims had travelled to different regions, including Europe in the first decades of its emergence. Hence the Christians and Jews had observed their religious rival with open eyes. It is not possible that such a significant event as canonization of Qur'an may have occurred in the second or third century AH, and none of the non-Muslim historians made reference to it. Moreover, western scholars studying the history of Islam in the recent century, have all accepted the Muslim’s reports, no one having narrated it otherwise.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad authentication (tawator) of Qur'an
  • Orientalists
  • Historians
  • Quranic studies in the West
  • the History of the Qur'an
  • Wansbrough
-       قرآن کریم.

-       آ.ج.آربری، پی.ام.هولت و دیگران (1378)، تاریخ اسلام، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم.

-       آدلر، فیلیپ جى (1384)، تمدن‏هاى عالم، ترجمه: محمّد حسین آریا، تهران: امیرکبیر.

-       آرمسترانگ، کارن (1383)، محمد«ص»، ترجمه:کیانوش حشمتی، تهران: حکمت.

-       ابن ابی یعقوب، احمد (1371ش)، تاریخ یعقوبی، ترجمه: محمد ابراهیم آیتى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ششم.

-       ابن جزری، ابو الخیر محمد بن محمد (بی­تا)، النشر فی قرائات العشر، بیروت: دارالکتب العلمیه.

-       ابوشامه (1989م)، المرشد الوجیز، به کوشش طیار آلتی قولاج، آنکارا: بی‌نا.

-       اسلامی، حسن (1377)، « پیشینه مطالعات اسلامی در غرب»، مجله آینه پژوهش، ش54.

-       بلاذری، أحمد بن یحیى (1337)، فتوح البلدان، ترجمه: محمد توکل، تهران: نشر نقره ، چاپ اول.

-       بولت، ریچارد.و. (1364)، گروش به اسلام، ترجمه: محمد حسین وقار، تهران: نشر تاریخ ایران، چاپ اول.

-       پارسا، فروغ، «روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم»، مجله بینات، سال هفدهم، ش 66.

-       ترنر، اس ترایان (1385)، ماکس وبر و اسلام، ترجمه: جمعی از مترجمین، بی جا: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-       جمعی از نویسندگان (1378)، تاریخ اسلام کمبریج، ترجمه: احمد آرام، تهران: امیرکبیر.

-       جواد علی (1391)، تاریخ عرب در دوران اسلامی، ترجمه: منصور داداش نژاد، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ، چاپ اول.

-       حائری، عبدالهادی (بی­تا)، نخستین رویارویی­های اندیشه گران ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم.     

-       ذهبی، الحافظ (1987م)، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالکتاب العربی.

-       رحمتی، محمدکاظم (1381)، «پژوهش‏های سیره در مطالعات اسلامی‏ با تکیه بر مکتب بیت­المقدس»، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش 61.

-       زیدان، جرجی (1336)، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه: علی جواهر کلام، تهران: مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر.

-       شاکر، محمد کاظم (1391)، «تفسیر تاریخی از یهود بر اساس آیات قران کریم»، مجله کتابنامه قیم، سال دوم، ش6.

-       طبری، محمد بن جریر (1375)، تاریخ طبری، ترجمه: ابو القاسم پاینده، تهران: اساطیر، چاپ پنجم.

-       فون کرنبوم، کوستاف (بی­تا)، حضاره الاسلام، ترجمه: عبدالعزیز توفیق جاوید، بیروت: دار النشر.

-       کالمن، کلود (1403ق)، تاریخ العرب وشعوب الاسلامیه، ترجمه: بدرالدین قاسم، بیروت: دارالحقیقه للطباعه و النشر.

-       گریفیت، سیدنی (1387)، «تاریخچه مجادلات روحانیان مسیحی سریانی با مسلمانان»، ترجمه: سید مهدی حسینی اسفیدواجانی، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، ش 25.

-       گیپ، همیلتن (1362)، اسلام: بررسی تاریخی، ترجمه: منوچهر امیری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

-       لاپیدوس، ایرا.ام (1373)، تاریخ جوامع اسلامی(از آغاز تا قرن هیجدهم)، ترجمه: محمود رمضان زاده، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.

-       لوبون، گستاو (1378)، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه: محمد تقی فخر داعی، بی جا: افراسیاب.

-       نوو ، ی. کورن و ی. د. (1387) ، «رویکردهای روشمند به مطالعات اسلامی»، ترجمه: شادی نفیسی، مجله آینه پژوهش، 114.

-       ولفنسون، اسرائیل (1415تاریخالیهودفیبلادالعرب، با مقدمه: طه حسین، ارض اللواء: دار قطر الندی.

-        ولهوزن، جولیوس (1985)، تاریخ الدول العربیه(من ظهور الاسلام الی نهایه الدول الأمویه)، ترجمه: حسین مونس، قاهره: لجنه التألیف والترجمه والنشر.

-        A.Mingana  Wood brooks  Studies; Christian Documents in Syriac, Arabic and Garshuni, Edited and Translated with a critical Apparatus (vol. II; Cambridge, 1928.

-        Diony sius, s.8,Wood brook.Etudies christain documents in Syria, Arabic and Gershumi, Edited by A.mingana, vol.II. Cambrides1928.

-        Gerald R Hawting., 1999,The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam, university of CAMBRIDGE

-        Hans Putnam, L’eglise et I’islam sous Timothee l (823 - 780) (Beyrouth, 1975). A. Van Rocey, “Une apologie Syriaque attribuee a Elie de Nisibe,” Le Museon 1946) 59), pp. 397 - 381. See also Robert Caspar,” Les versions arabes du dialogue entre le Catholicos Timothee l et le calife al - Mahdi (Iie/VIIIe siecle),” Islamochristiana 1977) 3.

-        Harald Motzki, (2001), "The Collection of the Quran", Der Islam, 78.

-        Johanna Nikiu, The chronicle of Johanna, Bishop of Nikiu. Translated fram Zotenberg‘s Ethiopic text by Charles, 1916.

-        See F. Nau, “Un colloque du patriarche jean avec l’emir des Agareens,” Journal Asiatique 11th series 1915) 5), pp. 279 - 225; kh. Samir, “Qui est l’interlocuteur musulman du patriarche syrien Jean III (648 - 631)?” in H. J. W. Drijvers et al. (eds.), IV Symposium Syriacum - 1984 (Orientalia Christiana Analecta, 229; Rome, 1987), pp. 400 - 387; G. J. Reinink, “The Beginning of Syriac Apologetic Literature in Response to Islam,” Oriens Christianus (1993- 77).

-        See J. M. B. Jones, "Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of 'Atika and the Raid to Nakhla in Relation to the Charge of Plagiarism", BSOAS, xxii (1959).

-        See J. M. B. Jones, "The Chronology of the Maghazi- a Textual Survey", Bulletin of the School of Oriental and African Studies 19 (1957), 245-80; idem, "The Maghazi Literature", in A. F. L. Beeston et al., eds., Arabic Literature to the End of the Umayyad Period (Cambridge, 1983)

-        See F. Nau, “Un colloque du patriarche jean avec l’emir des Agareens,” Journal Asiatique 11th series 1915) 5), pp. 279 - 225; kh. Samir, “Qui est l’interlocuteur musulman du patriarche syrien Jean III (648 - 631)?” in H. J. W. Drijvers et al. (eds.), IV Symposium Syriacum - 1984 (Orientalia Christiana Analecta, 229; Rome, 1987), pp. 400 - 387; G. J. Reinink, “The Beginning of Syriac Apologetic.

-        Wansbrough, (1977), Quranic studies, Oxford.