دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 29، اردیبهشت 1395، صفحه 1-182 

پژوهشی

بازتاب صورت نمایی در قرآن

صفحه 1-30

10.22051/tqh.2016.2247

علی محمد ولوی؛ فاطمه اروجلو