نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات قرآن و حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

یکی از راه‏های دست‏یافتن به معنای اصلی و واقعی کلام، به‏کار‏گیری قراین منفصل مربوط به آن است. در فرایند فهم متن و از‏جمله روایت‏های تفسیری، قرینه عبارت است از هر‏چه به‏نوعی با کلام، ارتباط لفظی یا معنوی داشته باشد و مخاطب را در فهم مفاد آن کلام یاری رساند؛ خواه به کلام، پیوسته (متصل) و‏خواه جدا ازآن (منفصل) باشد. قراین منفصل (ناپیوسته) آن‏هایی هستند که از فضای کلام، جدا باشند و بعد‏از انتقال مخاطب به معنای ابتدایی (مفاد استعمالی)، وی را در رسیدن به مراد اصلی و واقعی (جدی) متکلم یاری رسانند. در این مقاله، مراد از قراین منفصل، روایت‏ها، آیات و برهآن‏های عقلی مسلّمی است که از‏لحاظ معنوی (تخصیص، تقیید، تبیین و...)، به‏نوعی، با روایتی که در‏صدد فهم آنیم، ارتباط داشته باشند ودر‏قالب قراین معیّنه و صارفه، ما را در فهم مقصود اصلی آن روایت مدد رسانند. به‏کار‏گیری قرینۀ منفصل آیات و روایت‏ها برای فهم روایت‏های تفسیری، پیش‏از هر چیز، مبتنی‏بر پذیرش اصل «در‏حکم کلام واحد بودن آیات و روایات اهل‏بیت (ع)» است. به‏کار‏گیری قراین منفصل یاد‏شده از‏سوی علامه طباطبایی، به‏ویژه قرینۀ آیات و روایت‏ها که بیانگر پذیرش این اصل از‏سوی وی است، قواعدی سودمند در فرایند فهم روایت‏های تفسیری در المیزان به‏شمار می‏رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Independent Evidence in Understanding Interpretive Traditions in Almizan

نویسنده [English]

  • Nikzad Issazadeh
Assistant Professor of Research Center of Ulum Pezeshki of Tehran
چکیده [English]

One of the means to reach the main and real meaning of a statement is employing related independent evidence (ghara'n monfasel). In the process of understanding a text, by related evidence (ghara'n) it is meant any statement having lexical or semantic relationship to the discussed statement which help the reader understand its content and purpose; these related evidence can either be in the same context (motasel) or independent from it (monfasel). As for related independent evidence, it is meant those evidences which are not present in the context of the discussed statement and contribute to attain the real meaning of the speaker, after reaching the literal meaning of the word. In this study, in particular, by this term we mean those traditions, verses and undoubtful reasons which have in some way, with regard to its meaning, a connection to the tradition we are to understand and helps us in reaching the real meaning of the tradition. Employing these independent evidence in understanding interpretive traditions, is based more than anything on the acceptance of this principle that "verses of Qur'an and traditions of Ahlulbayt are considered as one consistent unit".
Allameh Tabatabaei's application of these independent evidence specially those of verses and traditions, denoting his acceptance of this principle, is an efficient rule in the process of understanding interpretive traditions in Almizan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rules
  • understanding
  • interpretive traditions
  • real purpose
  • Allameh Tabatabaei