تحلیلی قرآنی و تاریخی بر دختر‏کشی در دورۀ جاهلیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‏یار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

از‏جمله مباحث مرتبط با حوزۀ زنان در دورۀ جاهلیت، مسئلۀ دختر‏کشی و جایگاه دختران در این جامعه است که در این پژوهش، بدان پرداخته و کوشیده‏ایم  تا مسائل دختران را در دورۀ جاهلیت، بر‏اساس آیات قرآن و همچنین متون تاریخی تحلیل کنیم. در این مقاله، نخست، آیات قرآن را در سه حوزه بدین شرح بررسی کرده‏ایم: نفرت از دختران؛ فرزند‏کشی و دختر‏کشی؛ انگیزه‌های فرزند‏کشی؛ سپس از‏منظر تاریخی و در چهار محور ذیل، این مسئله را بررسی کرده‏ایم: تاریخچه و محدودۀ مکانی دختر‏کشی؛ مبارزه با دختر‏کشی؛ عمومی یا خاص‏بودن نگاه پست به دختران. در‏مجموع، بر‏پایۀ بررسی‌های انجام‏شده می‌توان گفت که نگاه پست به دختران و نفرت از آن‏ها را نباید به همة مردم دوران جاهلی تعمیم داد؛ زیرا از‏سویی، در تاریخ جاهلیت، نمونه‌هایی از رفتار نیک پدران با دخترانشان نیز دیده می‏شود؛ از سوی دیگر، ریشۀ اصلی دختر‏کشی را در فرزند‏کشی اعراب می‏توان یافت؛ بدین شرح که آن‏ها از زمان‏های دور، انسان‏ها را برای خدایانشان قرابانی می‌کردند و بعد‏ها، به‏علت‏های متفاوت، کشتن دختران در‏میان آن‏ها افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qu'ranic and Historical Analysis of Killing Girls in Pre-Islamic Era

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mehrizi 1
  • Maryam Mashhadi AliPur 2
1 Assistant Professor of Ulum Tahqiqat University
2 M. A. of Ulum Tahqiqat University.
چکیده [English]

Among the issues about women in pre-Islamic era are the two following subjects: the status of girls and killing them. These two issues are studied in this artich from both Qur'anic and historical perspective. At first, Qur'anic verses have been examined from three aspects including hating girls, infanticide, and killing girls while scrutinizing the motives for infanticide. This issue will then be historically examined from four aspects including the history of killing girls, the area in which such acts took place, the struggles against it and the comprehensiveness of this view. In sum, this article suggests that considering girls as disgraceful cannot be taken as a general opinion in pre-Islamic era. History narrates for us of fathers showing good behavior to their daughters. On the other hand, the origins for killing girls can be sought in infanticide as part of the act of sacrificing human beings for gods, in which killing girls gradually and for different reasons, prevailed.         

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infanticide
  • Killing Girls
  • pre-Islamic era
  • Qur'an