ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجو دانشگاه

چکیده

پیش فرض های حاضر که جستار حاضر بر آن استوار است، این است که چون هیچ آموزه ای در سنت و تفکر اسلامی بدون مشروعیت بخشی " نص" {قرآن} امکان تدوین نمی یافت، از همین حیث " فلسفه" نیز به رغم انتقال آن از یونان باستان، نه تنها بر مدار مشروعیت " نص" رشد و نمو یافت، بلکه " فلسفه" پس از انتقال در عالم اسلامی، ماهیت و ساختاری متناسب با ساختار " نص" و نهایتا " تئولوژیک" پیدا کرد.
   نخستین گام در تثبیت فلسفه در عالم اسلامی، واژه گزینی و تئوریزه نمایی " حکمت" به جای فلسفه بود، که این معادل گزینی متضمن ورود سنت و فضایی متفاوت با فضای فلسفه مدرس یونان باستان بود.
     نکته دیگری که این جستار درصدد توصیف آن بوده است، فسفه برانگیزی  نص است که چنین فلسفه برانگیزی البته خود زمینه و استعداد گفتمانی را به نام " فلسفه اسلامی " هموار کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theoretical Roots of Philosophical Approach to Qur,an

نویسنده [English]

  • Farid Dehdezi
Student of University
چکیده [English]

The main presupposition in this article is that because in Islamic thought and
tradition, no doctrine could compile without being legitimized in the
[Ouranic] "text". "Philosophy" in spite of transiering from ancient Greek, not
only developed on the has is of legitimacy in the "text", but also after
transfering 10 the Islamic world, found a nature and structure appropriate to
the structure of the "text" and finally a theological structure.
The first step to stabilize philosophy in the islarnic world, was replacing it
with the term "wisdom" and theorizing it instead of philosophy. This
replacement encouraged an atornospher different from philosophy taught the ancient Greek.
Another point discussed in this article is the capability of the "text" to
make philosophy which in itself prepared the ground for a discourse called
"islamic philosophy".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: text
  • islamrc philosophy
  • the philosophy of Greeks
  • transcendental wisdom
  • Divine wisdom
  • prophetic wisdom
  • is la mic thought