تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء

چکیده

در مقاله حاضر کوشیده ایم گفتمان معنا و فرآیند معنا یابی را در تفسیر کشاف، بررسی و تحلیل کنیم تا از این رهگذر بتوانیم به روش های مورد استفاده زمخشری برای وصول به معنا پی ببریم.امروزه، تحلیل گفتمان معنا یکی از مباحث مهم و اساسی در علوم زبان شناسی و به ویژه معناشناسی است. در این حوزه، سعی می شود با بررسی عوامل و دلالت های درون زبانی همچون واژه شناسی، ساخت های دستوری و ساخت های بلاغی، بافت درون متنی، و نشانه ها و دلالت های برون زبانی حاکم بر متن، مانند بافت موقعیتی، اجتماعی وفرهنگی متن و پیش فرض های تحلیلگر، معانی نهفته در ذهن مؤلف، آشکار شود. زمخشری در تفسیر خود، در این راه، گام نهاد و برای وصول به نیت جدی صاحب متن، کوشش بسیار کرد؛ بنابراین می توان روش تحلیل گفتمان را به منزله ابزاری برای تحلیل متن و جستجوی معنای مورد نظر گوینده کلام به کار گرفت. شایان ذکر است که در تفسیر کشاف، بر دلالت های درون زبانی، بیش از به کار گیری دلالت های برون زبانی، تکیه شده و این مسئله، حاکی از نگاه ساختار گرایانه زمخشری به متن قرآنی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Meaning in Kash,shaf Exegesis

نویسندگان [English]

  • Reza Amani 1
  • yosra shadman 2
1 Associate Professor of Ulom & Ma,aref of Qur,an University
2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at Alzahra University
چکیده [English]

In this article the writer is trying to take a look at the discourse analysis of
meaning in the Kashshaf exegesis in order to attain a better understanding
of the methods used by Zamakhshary to reach meaning. Discourse analysis
of meaning is now of great significance in linguistics, notably semantics. In
this field ,in order to reveal the meaning intended by the writer different
elements are studied including: intra-linguistic denotations such as
lexicons, grammatical structures, rhetorical structures and intra-text context
along with signs and extra-linguistic significations of a text such as the
context of situation notably the social and cultural ones and also the
presuppositions of the analyzer. Zamakhshary in his exegesis has followed
this method to reveal the intention of the author of the text. Discourse
analysis might therefore be considered a mean for analyzing a text and
investigating the meaning intended by the author. It is notable that in this
commentary intra-linguistic denotations are prior to extra-linguistic ones,
showing Zamakhshary's structral approach to Quran,.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Holy Quran
  • Discourse analysis
  • text
  • Intra-linguistic Significations
  • Extra linguistic Significations
  • Kashshaf exegesis