بررسی ماجرای سان دیدن حضرت سلیمان (ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن

چکیده

 در تفسیر آیات 30 تا 33 سوره ص، احتمالات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که بیشتر ناشی از اختلاف در مرجع ضمایر در دو جمله " تورات بالحجاب" و " ردوها" است. برای کشف مرجع ضمایر، هر یک از مفسران به دلایلی استناد کرده اند که در این جهت چهار احتمال قابل تصور است. دراین جستار با توجه به روایات و ذکر واژه " عشی" در آیه، مرجع ضمیر در جمله اول، شمس و در جمله دوم، صافنات تعیین شده است و روایت وارده و نیز ذکر صفت " اواب" درباره سلیمان (ع) با در نظر گرفتن مقام انبیا، تنها حکایت از ترک اولی از ناحیه سلیمان می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the horse parade for Solomon in Kuran

نویسندگان [English]

  • Mohamadhosein Baroomand 1
  • Hamed Dejabad 2
1 Associate Professor of Tehran University
2 . Ph.D. Student in Quran and Hadith sciences
چکیده [English]

In the interpretations of the verses 30-33 of chapter38 (Sad) different
possibilities have been expressed due mainly to toe debate on the reference
of the pronouns in the two sentences "was hidden in the veil" And "bring
them back". In order to identify the correct reference each commentator has
given its arguments which at whole are four possibilities. In this article,
according to the use of the word evening (ashya) and considering the
traditions on this event, the pronoun in the first sentence refers to the
sun (shams) and the one in the second sentence to the light-footed
coursers(safenat). The according traditions and attribution of repenting
(anab) to Solomon is merely implication of commission of an unsuitable
deed, not a sin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Solomon-light-footed coursers (safenat)-wipe (mash)- evening
  • (ashey)