دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1388، صفحه 1-197 (12) 
نزاهت در قرآن کریم

صفحه 91-110

10.22051/tqh.2009.3427

عبدالغنی ایروانی زاده؛ سیدرضا میراحمدی