نام شناسی نام های فردی علم رجال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

برخی از اسامی راویان بر اثر گذشت زمان دچار تغییرات مختلفی شده اند که در دو شیوه تغییرات شکلی و محتوایی جای می گیرند. نام شناسی به منزله علمی که به مطالعه نام ها می پردازد، می تواند راهکار مناسبی برای مطالعه تغیییرات صورت گرفته در نام ها، ارائه دهد. در واقع نام شناسی با ارائه شکل صحیح نام و تغییرات مختلف آن، راه را برای مطالعات رجالی در حوزه نام ها باز می کند.روش های نام شناختی، در حوزه های مختلف رجالی از جمله استخراج پاره ای از اطلاعات راویان از نام آنها، توحید مختلفات و شناسایی نام های محرف و مصحف کاربرد وسیعی دارد. نتایج حاصله از مطالعات نام شناختی هر یک از حوزه های مذکور، می تواند کمک شایانی به روشن شدن بخشی از زندگانی راویان نکند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the personal proper names in Rejal science

نویسندگان [English]

  • Kamran Izadi 1
  • seysed mehdi lotfi 2
1 Associate Professor of Imam Sadegh University
2 Associate Professor of Isfahan University
چکیده [English]

 
In the current of time, the names of some of the narrators has undergone
changes which can be categorized as that connected to the form or meaning
of the names. Onomastics is a science in which names are studied and
methods for studying their changes suggested. Indeed, Onomastics by
suggesting the correct name and its different alterations opens the road for
the study of names in the field of Rejal. The methodology of Onomastics
has great use in different fields of Rejal including implication of different
data about a person by examining its name, identifying different names for
one person, finding the altered names. The results of these studies can have
a great impact on elucidating various aspect of the narrators' life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: name
  • Onomastics
  • anthroponomastics
  • names in Rejal
  • personal names