شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

چکیده

از روش های نوین در تحقیق و پژوهش در قرآن، معناشناسی واژه های قرآنی است. در این نگرش، پس از انتخاب کلمات کلیدی قرآن، میدان های معناشناختی هر واژه به همراه ارتباط نظاممند  میان آنها بررسی شده تا برخی از لایه های معنایی آیات ظاهر می شود.
   در این جستار با استفاده از روش یاد شده، شماری از واژه های کلیدی اخلاق سیئه را در حوزه های لغت، تفسیر و سیاق آیات ارزیابی می کنیم و پس از تبیین هسته معنایی هر واژه، به ارتباط میان آنها می پردازیم تا با کشف معارف جدید از قرآن اندیشه نظام دار بودن آن معارف روشن شود.
  آنچه در این مقاله بدان اهتمام می ورزیم، این است که جهان بینی قرآن خدا مرکزی است، یعنی هیچ مفهوم عمده ای در قرآن  جدا از مفهوم خدا وجود ندارد و اخلاقیات انسانی، بازتاب ضعیف و رنگباخته و تقلیدی ناقص از صفات پروردگاری است. هرگاه ستر و پوشاندنی ( کفر)، بر این بازتاب قرار گیرد، سر حلقه اخلاق سیئه مس شود که ضلالت، فسق، شرک، ظلم، هوی،... را به دنبال دارد. واژه های مذکور از واژه های اصیل و توصیفی با محتوایی واقعی هستند که بهد صورت اصطلاحات اخلاقی مهم در سطح اول زبان اخلاقی است و در طبقه بندی نظام ارزشی قرآن، جایگاه خاصی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The semantic net for vice in Kuran

نویسندگان [English]

  • Aazam Parcham 1
  • Parvin Fanayi 2
1 Associate Professor of Isfahan University
2 MA graduate in Quran and Hadith
چکیده [English]

One of the new methods of studying Kuran is semantics' of Kuranic verses.
In this approach, after choosing the keywords, the semantic fields of each
word, along with the systematic relation between them is studied in order to
show some of the hidden stages of meanings.
In this article, using the mentioned method, we have studied some of the
keywords of vice lexically, exegetically and in its context. unveiling its core
meaning, we have eliminated the relation between these keywords, detecting
and displaying the systematic teaching of the Kuran.
Our emphasizes in this study is that the Kuranic world view is God-centered
i.e. there is no main concept in Kuran independent from the concept of God
and virtues are a weak reflection and an imperfect emulation of the divine
attributes. Whenever this reflection is concealed and hidden(kufr),the
principal bad deeds will appear which are error(zelalat), impiety(fesgh),
injustice(zulm), lust(hava), idolatry(sherk). These words are of basic and
demonstrative words with real concept. They comprise the main moral terms
at the first language stage and enjoy a distinct statue in the Kuranic moral
system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: core meaning- explicit statement- context- moral system error(zelalat)
  • impiety(fesgh)
  • injustice(zulm)
  • lust(hava)
  • idolatry(sherk)
  • split( sheghagh )-sin(esm)