برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این جستار به روش توصیفی و تحلیل اسناد ( آیات، روایات، فتاوی، قواعد عربی و منطقی ) درباره عنوان محاربه و افساد فی الارض و ارتباط ابن دو مفهوم کلی و نسبتا کلی اشاره می شود. نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی موضوع محاربه، سپس افساد فی الارض می پردازیم و پس از طرح مسئله در یک سیر تاریخی، پیشینه این بحث مهم و مسئله برانگیز را بررسی می کنیم. در پایان نشان خواهیم داد که محاربه و افساد فی الارض دو مقوله جدا و در عین حال از لحاظ مفهومی در ارتباط باهم هستند. ارتباط این دو مقوله از باب عنوان و معنون است. مجازات محاربه از نوع حد و ببه تناسب جرم و مجازات است، اما مجازات افساد فی الارض تحت عناوین جدید از نوع تعزیر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Another Interpretation of Sura Ma'idah; verse 33

نویسنده [English]

  • amirhamzeh salarzaee
Associate Professor of Sistan & Balochestan University
چکیده [English]

This research uses descriptions and anaiysis of documents (i.e. verses,
traditions, religious decrees, Arabic and logical Rules) concerning two
subjects of muharebah (fighting with God) and efsad fi-I-arz ( mischief-
making on earth ) and the relation between these two general and semi-
general concepts. First, we dwell on the literal and phrasal meaning of these
two words and then after regarding the issue in a historical light, the
background of this significant and controversial matter is dealt with. At the
end, we will show how these two issues are two separate matters
semantically connected. The relation between these two matters is that of
title and denotation . The penalty for fighting with God is whipping and in
proportion with the offence but that of mischief-making on earth will be
under new titles of the discretionary kind of punishment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: combat
  • of mischief-making on earth
  • or (Aw)
  • only (Innama)
  • discretionary punishment ( Ta'zir)
  • Penal Justice