نقش مؤلفه های کاربردشناختی در تبیین آیات مشتمل بر تعاملات اجتماعی قرآن با اهل کتاب با تأکید بر آیه 93 سوره آل عمران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث و زبان وادبیات عرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث و زبان وادبیات عرب، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دانش کاربردشناسی از شاخه های زبان شناسی است که می تواند در حوزه تفسیر قرآن وارد شود و ابعاد معنایی این آیات را در سطح مراد جدی آشکار سازد و به تفسیر و تبیین معانی پاره گفت ها در هنگام کاربرد و بر اساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی تولید پاره گفت بپردازد.
قرآن کریم بارها به موضوع طعام و حلّیت و حرمت آن توجه کرده است. این موضوع همواره با یکی از وجوه مربوط به امر نبوت و رسالت، به ویژه لزوم تبعیت از فرستاده و شخص برگزیده الهی برای جلوگیری از گمراه شدن در پیوند است. بر اساس آیه ۹۳ سوره آل عمران می توان گفت که در میان امتهای موحد قبل از نزول تورات نیز امر حلیت و حرمت به مقتدا و پیشوای دینی باز می گشته است.
رویکرد کاربردشناسی در فهم این آیه نشان می دهد که موضوع خوراکیها و خوردن، موضوعی ذو ابعاد است که طرح آن در قرآن کریم با موضوعات و مفاهیم مختلف درآمیخته است و البته در این میان، مفهوم توحید و نبوت پیامبر اسلام و نیز برگزیدن و تبعیت از امام و مقتدا، از اصلی ترین مفاهیمی است که با این موضوع پیوند خورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pragmatic application of the verses of social interaction of Islam with other Montheist religions with emphasis on verse 93 of sura Al-Imran

نویسندگان [English]

 • Zahra Hashemi 1
 • Shadi Nafisi 2
 • Fatemeh Hashemi 3
1 PhD Candidate of Qur’an and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 . Associate Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Applied knowledge is a branch of linguistics that can be included in the field of interpretation of the Qur'an and reveal the semantic dimensions of these verses at the level of serious intent and to interpret and explain the meanings of the parts of the words during the application and based on the conditions and time and place of production of the parts.
The Holy Qur'an has repeatedly addressed the issue of food, lawful and unlawful. This is always linked to one of the aspects of prophecy and mission, especially the need to follow the messenger and the chosen person of God to avoid going astray. According to verse 93 of Al-Imran, it can be said that among the God-fearing nations before the revelation of the Torah, the matter of sanctity and sanctity was returned to the religious leader.
The practical approach to understanding this verse shows that the subject of food and eating is a matter of dimensions, the design of which is intertwined with different topics and concepts in the Holy Quran, and of course, the concept of monotheism and prophethood of the Prophet of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Pragmatics"
 • "Social Interactions"
 • "Montheist religions"
 • "Surah Al-Imran"
 1. قرآن کریم.
 2. آقاگل زاده، فردوس (۱۳۹۲)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران: انتشارات علمی.
 3. ابن عاشور، محمدبن طاهر (بی‌تا)،  التحریر والتنویر، بی‌جا: بی‌تا.
 4. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (١٤١٩ق)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة و منشورات محمدعلى بیضون.
 5. ابن هشام، عبد الملک بن هشام  (۱۳۸۳ق)، السیرة النبویة، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، قاهره: مکتبة محمد علی صبیح وأولاده.
 6. اشتاین سالتز، آدین (۱۳۸۲)، سیری در تلمود، مترجم: باقر طالبی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 7. بابایی، علی اکبر (۱۳۹۲ق)، مکاتب تفسیرى، تهران: انتشارات سمت.
 8. رازی، فخرالدین (۱۴۲۰ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
 9. سید قطب، ابن ابراهیم شاذلی (۱۴۱۲ق)، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشرق.
 10. صــانعی پــور، محمدحســن (۱۳۹۰ش)، مبــانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم، تهـران: دانشگاه امام صادق(ع)
 11. صفوی، کوروش (۱۳۸۲ش)، معنی شناسی کاربردی، انتشارات همشهری.
 12. صفوی، کوروش (۱۳۹۳ش)، درآمدی برمعناشناسی، تهران: سوره مهر.
 13. طباطبایی، محمد حسین، (۱۳۷۴ش)، المیـزان فـی تفسیر القران، قم: انتشارات اسـلامی جامعـه مدرسین حوزه علمیه قم.
 14. طبرانی، سلیمان بن احمد (۱۴۰۶ق)، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 15. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (۱۴۲۷ق)، مجمعُ البیان فی تفسیر القُرآن، بیروت: دارالمرتضی.
 16. طبرى، محمد بن جریر (۱۴۱۲ق)، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفه.
 17. ظاظا، حسن، (۱۹۷۱ق)، الفکر الدینی الاسرائیلی، مصر: اسکندریه.
 18. علی، جواد (۱۴۲۳ق)، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد: جامعة بغداد.
 19. عیاشى، محمد بن مسعود (۱۳۸۰ق)، تفسیر العیاشی، تحقیقُ سید هاشم رسولى محلاتى، تهرانک چاپخانه علمیه.
 20. کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید (۱۳۸۰ش)، ترجمه: فاضل خان همدانى و ویلیام گِلِن و هِنرى مَرتِن، تهران: اساطیر.
 21. مدرسى، محمد تقى (۱۴۱۹ق)، من هدى القرآن، تهران: دار محبى الحسین.
 22. مغنیه، محمدجواد(۱۴۲۴‌‎ق)، تفسیر  الکاشف، قم: دار الکتاب.
 23. ملاحویش آل غازى، عبدالقادر (۱۳۸۴ق)، بیان المعانى، دمشق: مطبعة الترقى.
 24. واقدی، محمد بن عمر (۱۹۸۹م)، المغازی، بیروت: الأعلمی.
 25. یـول، جـورج (۱۳۹۵)، کاربردشناسـی زبـان، ترجمه: محمـد عمـوزاده مهـدیرجی، تهران: انتشارات سمت.
 26. ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, (2003), Second Edition, vol 15.
 27. Grice, Herbert Paul (1975), Logic and Conversation, In Syntax and Semantics, New York: New York Academic Press.
3. Saeed, John (2003), Semantics, Oxford: Blackwell.