سبک‌شناسی سوره احقاف با محوریت سبک ابهام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده


سبک‌شناسی قرآن کریم یکی از علوم جدید قرآنی متخذ از زبان‌شناسی است. سبک‌شناسی، مطالعه سبک‌های ساختی، آوایی و معنایی یک متن است. این علم انواع سبک‌های بیانی قرآن کریم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این نوشتار یکی از ابعاد سبک‌شناسی سوره احقاف؛ یعنی سبک ابهام مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس این مطالعه، سبک ابهام، سبک معنایی و بیانی غالب سوره احقاف است. با توجه به اینکه محور اساسی این سوره یکی از روحیات منفی اخلاقی انسانی یعنی استکبار است، خداوند جهت درمان این ویژگی منفی و هشدار به انسان، از شیوه بیانی ابهام استفاده می‌کند. سبک بیانی ابهام ، در سبکِ ساختی از واژگان غریب و ناآشنا استفاده می‌کند؛ در سبکِ دستوری از ساخت‌های دستوری مجمل بهره می‌برد، و در سبکِ معنایی به بیان موضوعاتی می‌پردازد که برای مخاطب ناآشنا و غریب است و در سبکِ آوایی نیز از آواهایی استفاده می‌کند تا مخاطب را به حیرت و سردرگمی بیاندازد. خداوند حکیم با به کار بردن سبک ابهام در برابر مستکبرانی که خود را همه‌دان (عالم) و همه‌کاره (قادر) می‌دانند، آنها را به ضعف و درماندگی‌شان آگاه می‌سازد تا به عجز خود پی برده و راه بندگی در پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The stylistics of the Surah Haqqaf based on the ambiguity style

نویسنده [English]

 • parviz Azadi
Assistant Professor, Department of Qur’anic and Hadith Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Stylistics of the Holy Qur’an is one of the new Qur’anic sciences derived from linguistics. Stylistics is the study of the structural, phonetic, and semantic styles of a text. This science studies the various expressive styles of the Holy Qur’an. In this paper, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqāf, i.e., the ambiguity style, is analyzed. Accordingly, as a result, the style of ambiguity is the dominant semantic and expressive style of the Surah. Considering that the main axis of the Surah is one of the negative human manners, namely, ‘arrogance’, God Almighty uses the method of expressing ambiguity to cure this negative characteristic and warn man. Ambiguous expression style uses strange and unfamiliar words in the constructive style; in the grammatical style, it uses concise grammatical constructions, in the semantic style, it expresses topics unfamiliar and strange to the audience, and in the phonetic style, it uses sounds to astonish the audience. Using the style of ambiguity against the arrogant who consider themselves omniscient and omnipotent, God, the Most-Wise, informs them of their weakness and helplessness so that they will wake up and take the path of servitude.
In this article, one of the stylistic aspects of Surah Al-Ahqaf; That is, the style of ambiguity is analyzed. Surah Al-Ahqaf is the last Surah of Hawamim Surahs. The main audience of this surah is those who have an arrogant and selfish spirit. God has presented them with many arguments to prove the legitimacy of the Holy Prophet, the Holy Quran and the Day of Judgment and has answered their claims. He goes on to point out how they deal with the issue of guidance and the difference between their method and that of the believers, and finally both on the Day of Judgment. In the meantime, the story of the people of Aad, who did not accept the words of their Prophet out of stubbornness and selfishness and eventually perished, is also narrated, and also refers to the jinn who heard the call of guidance and spread it at the invitation of their people. The unbelievers are invited to be guided.
According to this study, the style of ambiguity is the dominant semantic and expressive style of Surah Al-Ahqaf. Considering that the main axis of this surah is one of the negative morals of human beings, namely arrogance, God uses the method of expressing ambiguity to treat this negative characteristic and warn man. Ambiguous expression style uses strange and unfamiliar words in the constructive style; In grammatical style, it uses concise grammatical constructions, and in semantic style, it expresses topics that are unfamiliar and strange to the audience, and in phonetic style, it uses sounds to astonish the audience. God Almighty, by using the style of ambiguity against the arrogant, who consider themselves omniscient and omnipotent , informs them of their weakness and helplessness in order to realize their helplessness and take the path of servitude.
The expressive style of ambiguity in this surah is done in three levels of construction, phonetic and semantic. At the structural level, it is done by bringing vague and unfamiliar words as well as vague and concise facial expressions. At the phonetic level, this goal has been achieved by using letters that indicate intensity and ambiguity, and at the semantic level by bringing up topics that were ambiguous to the audience. The people of Aad and the polytheists of the time of the Holy Prophet had an arrogant spirit who thought that they knew the path of guidance and goodness well and did not need guidance. God has kept them astonished and confused by vague speech to the extent that it is proven to them that they do not even distinguish the fertile wind from the winds of torment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surah Al-Ahqaf
 • Linguistics
 • Stylistics
 • ambiguity style
 • Vocabulary style
 • Structural style
 • Phonetic style
 1. قرآن کریم
 2. ابن اثیر، ضیاء الدین. (بی‌تا). المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر. تحقیق احمد الحوفی و بدوی طبانه، الفجاله-القاهره: دار نهضة مصر للطبع و النشر.
 3. ابن ‏جوزى، عبدالرحمن بن على. (1422ق). زاد المسیر فى علم التفسیر. بیروت: دار الکتاب العربی.
 4. ابن درید، محمد بن حسن. (1988م). جمهره اللغه. ‏بیروت: دار العلم للملایین.
 5. ابن سیده، على بن اسماعیل‏. (1421ق). المحکم و المحیط الأعظم. تحقیق عبدالحمید هنداوی. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 6. ابن ‏قتیبه، عبدالله بن مسلم‏. (1411ق). تفسیر غریب القرآن. شرح ابراهیم محمد رمضان. بیروت: دار و مکتبة الهلال‏.
 7. ابن منظور، محمد بن مکرم‏. (1414ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
 8. ابن‏هائم، احمد بن محمد. (1423ق). التبیان فى تفسیر غریب القرآن‏. تحقیق محمد ضاحى عبد الباقى. بیروت: دار الغرب الإسلامی‏.
 9. ابو زهره، محمد. (بی‌تا). زهرة التفاسیر. بیروت: دارالفکر
 10. ازهرى، محمد بن احمد. (1421ق). تهذیب اللغة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 11. امامی، نصرالله. بهار (1390ش). خاستگاه هنری ابهام و گونه‌های آن. مجله نقد ادبی. شماره 13. صص 7-22.
 12. آیتى، عبدالمحمد. (1374ش). ترجمه قرآن( آیتى). تهران: سروش.
 13. بهرامیان، علی. (1367ش) احقاف. دایره المعارف بزرگ اسلامی. ج 18.
 14. ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد. (1418ق). الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 15. ثعلبى، احمد بن محمد. (1422ق). الکشف و البیان. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 16. جواهری، محمد حسن. (بهار 1387ش). ابهام‌شناسی در ترجمه قرآن. مجله پژوهش های قرآنی، ش 53، صص 186-201.
 17. الحفناوى، محمد ابراهیم. (1422ق). دراسات أصولیة فی القرآن الکریم‏. قاهره: مکتبة و مطبعة الاشعاع الفنیه‏.
 18. دینورى، عبدالله بن محمد. (1424ق). تفسیر ابن وهب المسمى الواضح فى تفسیر القرآن الکریم. بیروت: دار الکتب العلمیة.
 19. راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن‏. تحقیق صفوان عدنان داوودی. بیروت: دارالشامیة.
 20. سیوطى، جلال الدین. (1421ق). الإتقان فی علوم القرآن‏. بیروت: دارالکتب العربی.
 21. شبر، عبدالله‏. (1407ق). الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین‏. مقدمه محود بحرالعلوم. کویت: شرکة مکتبة الالفین‏.
 22. شمیسا، سیروس. (1374ش)، کلیات سبک‌شناسی. تهران: فردوس.
 23. شوکانى، محمد. (1414ق). فتح القدیر. دمشق: دار ابن کثیر.
 24. شیری، قهرمان. (پاییز و زمستان 1390ش). اهمیت و انوع ابهام در پژوهش‌ها. مجله ادبیات و زبان‌ها؛ فنون ادبی، ش 5، صص 15-36.
 25. صادقى تهرانى، محمد. (1406ق). الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه. قم: فرهنگ اسلامى.
 26. صفوی، کورش. (1379ش). درآمدی بر معنی شناسی. تهران: سوره مهر.
 27. طباطبایى، محمدحسین‏. (1390ق). المیزان فی تفسیر القرآن‏. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
 28. طبرسى، فضل بن حسن‏. (1372ش). مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏. تحقیق فضل الله یزدی طباطبایی و هاشم رسولی. تهران: ناصر خسرو.
 29. ----، ---------. (1406ق). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو.
 30. طبرى، محمد بن جریر. (1412ق). جامع‌البیان فى تفسیر القرآن. بیروت: دار المعرفة.
 31. طوسی، محمد بن حسن(بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 32. عباس، حسن. (1998م). خصائص الحروف العربیة و معانیها. بی جا: منشورات اتحاد الکتاب العرب.
 33. عبدالرئوف، حسین. (1390ش). سبک شناسی قرآن کریم؛ تحلیل زبانی. ترجمه پرویز آزادی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 34. العلوی، یحیی بن حمزه بن علی بن ابراهیم یمنی. (1332ق). الطراز المتضمن لاسرار البلاغه و علوم حقائق الاعجاز، مصر: دارالکتب الخدیویه.
 35. غیاثی، محمد تقی. (1368ش). درآمدی بر سبک‌شناسی ساختاری. تهران: دیبا.
 36. فاتحی‌نژاد، عنایت الله. (1367ش) جن. دایره المعارف بزرگ اسلامی. ج 18.
 37. فتوحی، محمود. (پاییز 1387ش). ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال 16، ش 62، صص 17-36.
 38. فراء، یحیى بن زیاد. (1980م‏). معانى القرآن. تحقیق محمد علی نجار، احمد یوسف نجاتی. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
 39. فراهیدى، خلیل بن احمد. (1409ق).کتاب العین. قم:  نشر هجرت.
 40. فرزانه، سید بابک. (بهار و تابستان 1389). صور جمال در ساختار جمله‌های مجهول قرآن. دو فصلنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، دوره 16، شماره 47، صص 86-105.
 41. فولادوند، محمدمهدى‏. (1418ق). ترجمه قرآن( فولادوند). تحقیق هیئت علمى دارالقرآن الکریم( دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامى). تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى.
 42. قاسمی، ضیاء. (1393ش). سبک ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی. تهران: امیرکبیر.
 43. کلینى، محمد بن یعقوب. (1429ق). الکافی. تحقیق دارالحدیث. قم: دارالحدیث.
 44. لسانی فشارکی، محمد علی (1367ش). احقاف. دایره المعارف بزرگ اسلامی. ج 6.
 45. ماتریدى، محمد بن محمد. (1426ق). تأویلات أهل السنة (تفسیر الماتریدى). بیروت: دار الکتب العلمیة.
 46. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان. (1423ق)‏. تحقیق‏ عبدالله محمود شحاته. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 47. ویس، احمد محمد. (1394). آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک‌شناختی، ترجمه شهریار نیازی و سعدالله همایونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 48. الهى قمشه‏اى، مهدى‏. (1380ش). ترجمه قرآن(الهى قمشه‏اى). قم: فاطمه الزهراء.
 49. یزیدى، عبدالله بن یحیى. (1405ق‏). ‏ غریب القرآن و تفسیره. تحقیق محمد سلیم الحاج. بیروت: عالم الکتب.
  1. Abdul- Raof, Hussein. (2004). Qur’anic Stylistic; A Linguistic Analysis. Europa: Lincom.
  2. Abdul- Raof, Hussein. (2018). New Horizons in Qur’anic Linguistics A Syntactic, Semantic and Stylistic  Analysis. NEW YORK: Routledge.
  3. Green, Steohen J. (1992). ‘’A Basis for a formalization of Linguistic style’’ Proceeding of the 30th annual meeting on Association for Computational Linguisrics.