ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 دانشیارگروه الهیات دانشگاه اصفهان.

2 دانشیار گروه مشاورۀ دانشگاه اصفهان.

3 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در دنیای متمدن امروزی، آدمی به ظاهر مرفه به نظر می‌رسد؛ اما بیش از گذشته، افسرده، ناامید و تنهاست.روان‌شناسان مثبت‌نگر معتقدند امید می‌تواند از افراد در برابر روی‌دادهای استرس‌زای زندگی حمایت کند؛ از این روی، در یکی دو دهه اخیر، نقش امید در درمان انواع بیماری‌ها بررسی شده و در نتیجه این بررسی‌ها، اسنایدر نظریه‌ای را به نام نظریه امید بیان کرده است.از سوی دیگر، با توجه به تأثری جهان‌بینی هر فرد در بهبود و درمان انواع بیماری‌ها نمی‌توان از نقش دین در پیدایش امید غافل ماند.
در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تطبیقی، نخست، ابعاد امید(تفکر هدف، تفکر عامل و تفکر گذرگاه) را در نظریه اسنایدر بیان کرده و سپس آن‌ها را در مفاهیم قرآنی جستجو کرده‌ایم و از این طریق، میزان مطابقت و اشتراک مفهومی تلاش‌های بشری را با دیدگاه‌های قرآن دریافته‌ایم؛ در پایان، به این نتیجه رسید‌ه‌ایم که قرآن در نگاه ارزشی خود، آدمی را به سمت امید مطلوب سوق داده و از امید‌های واهی بازداشته است.نتایج پژوهش، بیانگر آن است که علم اساساً نیست‌ها و هست‌ها را بیان می‌کند و شناسایی امید از این طریق، برای بشر، بسیار مفید است؛ علاوه بر این، رجوع به این مید در بیان ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای آن، بشر را به سوی نوع مطلوب امید راه‌نمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the three folds of hope in Schnider's theory and comparing it with Quran's point of view on it Zahra Mohaghgheghiyan

نویسندگان [English]

  • Aazam Parcham 1
  • Maryam Fatehizadeh 2
  • Zahra Mohaghgheghiyan 3
1 Assistant prof, Department of Quran and hadith of Esfahan University
2 Assistant prof, of Esfahan University
3 M.A. student in Quran and hadith sciences Esfahan University
چکیده [English]

In the modern civilized world, although man seems to be richer than before, but more than the past he is depressed, frustrated and lonely.Positivist Psychologists believe that hope can protect people against stressful events in the life. Hence in the last two decades, they have seriously studied the role of hope in the treatment of various diseases which has leaded to the development of the theory of hope by Schnieder. On the other hand, due to the effect of every individual's worldview in his improvement and treatment   from various diseases, the role of religion in the emergence of hope could not be ignored. 
This study ,first of all, aims to explain various dimensions of hope (goal thinking, pathway thinking, agency thinking) in  Schnider's theory, , and then examining them in the Quran as to discover the degree of  correspondence and sharing of meaning between human efforts and views of the Quran . Finally this article is to reveal how Quran,  according to its values, leads people to appropriate hopes and dissuades them from false ones . This research indicates that science essentially deals with expressions of beings and  beings; this approach to  hope is very beneficial for mankind. On the other hand, examining hope by evaluating it, as is done in religions, will guide humans to the ideal type of hope.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope theory
  • psychology
  • Quran
  • Motivation
  • goal