دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1392 (19) 
بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه)

صفحه 93-110

10.22051/tqh.2014.902

زهره بابا احمدی میلانی؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه