بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مِرآت‌العقول فی شرحِ أخبار آل الرَسول، شرحی است که علامه محمدباقر مجلسی بر کتاب کافی نگاشته است.جایگاه کافی در میان علمای اسلامی و سبقه آن بر دیگر مجموعه‌های حدیثی، ارزش این کتاب را بیشتر آشکار می‌کند.در این مجموعه، علامه برای روشن کردن مفهوم احادیث، معانی آن‌ها را شرح داده و نکات دقیقشان را بیان کرده است.وی قبل از ورود به متن هر حدیث و بررسی آن، نخست، نوع آن را از نظر سند مشخص کرده و گاه نیز تا حدودی سند را ارزیابی کرده است؛ پس از آن، به متن پرداخته است. وی در فهم متن، گاه تنها به توضیحات خود اکتفا کرده و گاه علاوه بر آن، از آیات قرآن، کلام معصومان (ع)، و نیز روایت‌های صحابه، مفسران، محدثان و بزرگان استفاده کرده و مباحث صرفی، نحوی، بلاغی و تاریخی را بیان کرده است.در مواردی که متن حدیث به ظاهر، با حدیث یا آیه‌ای تعارض داشته باشد، این دانشمند، آن را بیان و رفع کرده و شبهه‌ها را مطرح کرده و به ‌آن‌ها پاسخ داده است.او حتی آیات موجود در احادیث را هم با استناد به شیوه‌هایی تفسیر کرده و در مواردی هم به منابع اهل سنت استناد کرده است.این مسئله، اشراف او را بر این منابع نشان می‌دهد.علامه احادیث را به ترتیب باب‌ها و عناوین ذکر کرده و قبل از شروع شرح حدیث، درباره آن باب توضیحاتی داده است.وی توضیحات خود را کاملاً مجزا از احادیث کافی(ذیل احادیث) آورده است؛ یعنی آنجا که سخن کلینی را ذکر کرده، عبارت «قوله» و آنجا که سخن خودش را بیان کرده، عبارت «اُقول» را آورده و به این ترتیب، تک‌تک احادیث را بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of AllameMajlesi’s comprehending way(Fighh al Hadith)in his commentary on al-Kaafi

نویسندگان [English]

  • Zohreh Bana Ahmadi Milani 1
  • Nahla Gharavi Naeeni 2
  • Elham Zarin-kolah 1
1 M.A. student in Quran and hadith sciences,Faculty of Humanities, TarbiatModares University.
2 Associate professor of mo-dares University
چکیده [English]

“Mer'at-ul- Ughul Fi Sharhe Akhbare- ale-r Rasul” is Allameh Mohammad Bagher Majlesi’s commentary on  al-Kaafi. The book's  high status among Islamic scholars and its precedence over other collections on hadith commentary has added to  its value . In his collection, in order to elaborate the meaning of the Hadith, Allameh explains the interpretations of Hadiths and points out delicate matters.Prior to his analysis of each text, he classifies the chain of tradition , evaluating it  in some cases . In his commentary of the text, he sometimes merely relies on his own explanations. Some other times, moreover, he employs Quranic  verses, the  Imams’ words,  the companions’ narratives, the explanations of  interpreters, traditionists  and scholars to elucidate the hadith. He states syntactic, morphological, rhetorical  and historical issues. In the cases where the discussed Hadith is in obstensible  contradiction with  another Hadith or a  Quranic verse, he mentions it and removes it. He expresses doubts and tries to eliminate them. He even interprets the verses in the Hadiths through interpretation methods. In some other cases he refers to Sunni sources, which shows his overwhelming knowledge of  them.Allameh mentions Hadiths in his  book in the same order as their original book  and prior to addressing the hadiths  of a chapter, he explains about the  chapter proper.
 he separates  his own words from  that of al-Kaafi Hadiths ;employing   “He says”  for that of Kafi and  “I say” for his own words. In this way he analyzes all the Hadiths one by one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Kaafi
  • Merat al Oghool
  • Allameh Majlesi
  • Hadith
  • text interpretation method