بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار جامعة المصطفی العالمیة (نویسنده مسئول)

چکیده

در آیه هفتم آل‌عمران مراد از اتّباع در «یتبعون ما تشابه» پی‌جویی و جُستن متشابهات است، نه پیروی از متشابهات.تأویل در این آیه به معنای بیان مراد و معنای آیه متشابه به کار رفته است.محلِ وقف در «ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم ..» «الله» نیست و «الراسخون فی العلم» عطفِ بر «الله» است.دلایلِ علامه طباطبایی(ره) بر عِدل بودنِ «والراسخون فی العلم یقولون ...» برای «و اما الذین فی قلوبم زیغ فیتون ما تشابه منه» پذیرفتنی نیست.برداشت علامه از کلام امام علی(ع) درباره راسخانِ در علم با ظاهرِ کلام حضرت، دلایل عقلی و مبنای نظری علامه در تأویل ناسازگار است.تعریفِ آغازینِ علامه برای محکم و متشابه مقبول، اما تعریف‌ نهایی وی مورد اشکال است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Allameh Tabatabayi's view on the seventh verse of Ale-Emran

نویسندگان [English]

  • MORTEZA IRAVANI 1
  • Mohammad ali Rezaei 2
  • Mahdi Jalaly 3
  • Ali Asqar Nasehian 4
1 Associate Professor of Ferdosi University
2 Associate Professor of ,مخئ ریالشظشره University
3 Associate Professor of Ferdosi University
4 Associate Professor of Jameatol Mostafa
چکیده [English]

In the seventh verse of the sura Ale- Emran , what is meant by "yatabeuna ma tashabaha" is seeking and searching for finding the mutashabehat (ambiguous) not obeying them. The meaning of “Tavil” in this verse is explaining  the meaning of the ambiguous verses. The place for the pause in the verse "wa la ya'lamu ta'wilahu ella-llah wa-rrasekhuna fi-l-elm" is not the word “Allah”  ,rather "a-rrasekhuna " is in conjunction to  “Allah”.It seems that Allamah’s reasons for considering the phrase "wa-rrasekhun …yaghuluna" parallel to the previous phrase of " amma-lazina fi… fayatabe'una.." is not accepted.  Allamah’s opinion on Imam Ali's words about those who are firmly grounded in knowledge is in conflict with  the apparent meaning of Imam 's word as well as with  Allamah's opinion,himself, about “Tavil”. Allamah's first definition given for the decisive and ambiguous verses is accepted , while his final definition for them is doubted. .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The seventh verse of Ale- Emran
  • decisive and ambiguous verses
  • Ta'vil
  • those who are firmly grounded in knowledge