نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

سیاق یکی از قرینه‌های اساسی فهم واژگان و ترکیب‌های متن است که مفسران قرآن کریم در فهم مراد آیات به آن توجه داشته‌اند.دقت در معنای لغوی «سیاق» که به معنای تتابع، اتصال و انتظام است، نشان می‌دهد که سیاق کلام تتابع کلمات، جملات و آیات و اتصال و انتظام‌ آن‌ها برای رساندن معناست؛ به همین دلیل در تفسیرها به این اتصال و انتظام برای بیان معانی کلمات، آیات، جمله‌ها، تعیین مرجع ضمیر، مکی و مدنی بودن سور و آیات، رد و پذیرش روایت‌ها و ... توجه شده است.
در مسئله قرائت هم که با تفسیر ارتباط مستقیمی دارد، می‌توان از سیاق برای ترجیح یا اختیار وجهی از وجوه قراءات بهره گرفت.در منابع احتجاج قراءات و گاهی در برخی تفسیرها، ضمن دلایلی که برای تأیید یا ترجیح یک وجه از قرائت ذکر شده است، به وضوح نقش بافت و سیاق کلام در اختیار کردن یک وجه از قرائت دیده می‌شود، بنابراین سیاق و بافت کلام در بسیاری از موارد مؤید و مرجح یک وجه از قرائت دانسته شده است.
نظر به اهمیت موضوع، این مقاله ضمن بیان معنای لغوی و اصطلاحی سیاق و ارائه دیدگاه‌های مختلف، به بررسی جایگاه و نقش سیاق در اختیار کردن وجهی از وجوه قراءات می‌پردازد.این اختلاف قرائت می‌تواند در فعل، اسم و حرف باشد.برای هر یک از این موارد شاهدی در متن ذکر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of context in choosing a reading of Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Setudeh- Nia 1
  • Zahra Ghasem -Nezhad 2
1 University Assistant Professor, Department of Quran and Hadith
2 PhD Student of the Quran and Hadith Sciences , Esfahan University .
چکیده [English]

Context is one of the most important means for understanding the meaning of the words and phrases in a text which has been considered by the exegetes in their interpretation of the Quranic verses. Considering the literal meaning of siyagh(context) as coming after one another, conjunction and having order indicates that "siyagh kalam" is the coming of the words and sentences and verses one after the other and their conjunction  and order for conveying meaning. In the commentaries , therefore, these order and conjunction for conveying meaning of the words, verses and sentences  , indicating the reference of the pronouns , the time of revelation of the verses and chapters: Mecca or medina , acceptance of traditions or their refutation and etc. have been taken into consideration.
Concerning the issue of readings of Quran (ghera'at) which is directly related to the interpretation of Quran, context(siyagh) can be employed for accepting or prefering one of the variant readings(ghara'at). In the sources discussing the arguments for readings of Quran, and occasionally in some exegesis, among different reasons mentioned for one or other readings of Quran, the role of context can be clearly and noticeably seen. Context , hence , is one of the proofs for the preference and  support of one of the various readings(ghara'at).
Considering the importance of this subject, along with detecting the literal and technical meaning of "siyagh"(context) and different views on it, this article has discussed the status and role of context in choosing one of the readings of Quran including a verb, noun or preposition as well as providing different examples for each case .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • verses
  • choosing
  • siyagh(context)
  • variant readings
  • Quran