روش ملامحمدتقی مجلسی در شرح روایات در لوامع صاحبقرانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

محمدتقی مجلسی مشهور به «مجلسی اول» از علمای قرن یازدهم هجری، در شرح کتاب حدیثی آثار گران‌قدری به جای گذاشته است که از جمله آن‌ها روضه المتقین(شرح عربی من لایحضره الفقیه) و لوامع صاحبقرانی (شرح فارسی من لایحضره الفقیه) است.محمدتقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی روایت‌ها را در سه محور کلی، بررسی صحت متن روایت، شرح ظاهر روایت‌ها و جمع و حل روایت‌های متعارض کاویده است.
او برای احراز صحت متن از روش‌های توجه به نسخه‌های گوناگون، توجه به تقطیع روایت‌ها،توجه به تصحیف و تحریف، توجه به نقل به معنا و عرضه روایت‌ها بر قرآن بهره جسته است و در شرح ظاهر متن به بیان معنای لغوی و اصطلاحی کلمات و عبارت‌ها، به کارگیری قواعد عربیت در شرح و ترجمه روایت‌ها و گردآوری روایت‌های هم‌مضمون پرداخته است.او با تسلط کامل بر مفاد و مضمون روایت‌ها به سراغ شرح آن‌ها رفته است، و تا حد توان خود، در بیان معانی آن‌ها و جمع دلالی بین روایت‌های متعارض و کشف روابط بین آن‌ها از جمله عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، و نص و ظاهر کوشیده است.او همچنین در مواردی معدود در مواجهه با تعارض‌های مستقر میان آن‌ها قائل به ترجیح شده یا در عمل به آن‌ها قول به تخییر را پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Method of Molla Mohammad Taghi Majlesi in his Interpretation of the Traditions in Lavame' Sahebgherani

نویسندگان [English]

  • Abdolhadi Feghhizadeh 1
  • Morteza Ghasemi Hamed 2
1 Assistant professor at Tehran University
2 Assistant Professor of Islamic Schools University
چکیده [English]

Mohammad Taghi Majlesi (Majlesi,the senior), one of the 11th century scholars, has done some precious works on interpreting  tradition books including Rawza-to-l-mottaghin (the Arabic interpretation of Man-la--yahzarah-o-lfaghih) and Lavame' Sahebgherani (the Persian interpretation of the mentioned book). in  his Lavame' Sahebgherani, Mohammad Taghi Majlesi has scrutinized the traditions from three general dimensions: accuracy of text, interpretation of  the apparent meaning and gathering and resolving the contradictory traditions.In obtaining the accuracy of text, he has considered the following items:  different versions of text , considering the selected part of the text (taghti') , the modification and changes in the text( tashif and tahrif), paraphrasing in the text  and assessing the text by comparing them to the Quranic teachings .In order to interpret the apparent meaning of the traditions, he  pays attention to  the literal and technical  meanings of the words, the Arabic grammar and other traditions in the subject. He interprets the meaning of traditions with complete proficiency and has done his best in explaining their meaning and solving the ostensible contradictions  between the traditions on one subject and explaining their relation as: generic and specific, unconditional and conditional, Mojmal and Mobayyan, Nass and Zaher. In few cases, where there has really been contradiction between the traditions, he has  preferred some  or has considered different sides optional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Taghi Majlesiin comprehending hadith
  • Lavame' Sahebgheran