روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 Associate Professor​

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
در میان کتاب‌ها و جوامع حدیثی، اخبار فراوانی وجود دارد که به نظر می‌رسد محتوا و مضمون آن‌ها با یکدیگر تعارض دارند. علامه شعرانی‌ از افرادی است که برای بر‌طرف‌کردن تعارض این دسته از اخبار، با کمک روایات اهل بیت(ع) و استناد به علوم معقول و منقول کوشیده ‌است میان موارد متعارض، سازش به وجود آورد و نبود تعارض واقعی میان آنها را نشان دهد. وی در تعارض بدوی و ظاهری اخبار، با تصرف در مدلول یکی از طرفین تعارض، به جمع روایات‌ پرداخته و راهکارهایی ارائه کرده است؛ مانند تخصیص عام، تقیید مطلق، حمل بر استحباب، و توجه به قواعد بلاغی-ادبی. علامه همچنین در‌خصوص تعارض غیرظاهری، در مواردی با ذکر دلایلِ، یکی از طرفین تعارض را بر دیگری ترجیح داده و در مواردی که دو طرف تعارض بر یکدیگر مزیتی ندارند، قایل به تخییر شده و در برخی دیگر نیز قول به توقف ‌را برگزیده است. بدینترتیب، راهکار‌های حل تعارض اخبار از نگاه علامه شعرانی با تأکید بر تعلیقات وی بر کتاب وافی بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The method of Allameh Sha’rani in resolving contradictory traditions (with emphasis on al- Wafi)

نویسندگان [English]

  • Fathiyeh Fattahizadeh 1
  • Shadi Nafisi 2
  • saeedeh skazemtour 3
1 Full professor
2 Associate Professor​
3 Phd Student in Quran and Hadith sciences of Azad University
چکیده [English]

In Hadith collections and books, there are many traditions which seem to have controversies with each other. Allameh Sha’rani is one of the scholars who has tried to resolve the ostensible controversy between traditions, using the Imams’ statements and employing rational and narrative knowledges. For this cause, he has considered the meaning of one side of this controversy as specific and the other as general , or one as conditional and the other as unconditional, or one as recommendable(mustahab) and the other as obligatory(wajib). Otherwise he has literally discussed and given arguments in order to resolve the contradiction. At times when contradiction is genuine, he has preferred one side considering its advantages.At other times , not having any preference, he has believed in alternatives or has not come to any judgment. This study is concentrated on Allameh Sha’rani’s annotations ,regarding the book of al-Wafi, written by Fayz Kashani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Allameh Sha’rani
  • Fayz Kashani
  • al
  • Wafi
  • controversial traditions