دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1393 (21) 

روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار

صفحه 51-75

10.22051/tqh.2014.918

فتحیه فتاحی زاده؛ شادی نفیسی؛ سعیده کاظم توری