دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1393 (24) 
عوامل سلام و لعن در قرآن کریم

صفحه 53-81

10.22051/tqh.2015.940

بی بی سادات رضی بهابادی؛ زهرا پنبه پز