مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده   عصمت ائمه اثنی عشر (ع) از سهو و گناه، از موضوعات اختلافی میان شیعه و اهل تسنّن است. در میان مفّسران اهل تسنّن، فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، ذیل آیه 59 سوره نساء، با بیانی استدلالی، عصمت اولی‌الامر را به اثبات رسانده، لکن در مورد مصداق آن بر خلاف شیعه امامیه، بر این باور است که مراد از اولی‌الامر نه امامان شیعه (ع) بلکه اهل حلّ و عقد از امّت اسلام است. در حالی که علّامه طباطبایی، ضمن پاسخ به شبهات ایشان، مصداق اولی‌الامر را منحصر به ائمّه اثنی عشر (ع) می‌داند. پژوهش حاضر درصدد تحلیل تطبیقی این دو دیدگاه و روشن ساختن این حقیقت است که مصداق اولی‌الامر، متعیّن در اشخاص ائمّه اثنی عشر (ع) بوده، اشکالات فخر رازی به دیدگاه شیعه وارد نبوده و دیدگاه او درباره مصداق اولی‌الامر (اجماع اهل حلّ و عقد) با اشکالات جدّی روبرو است.     واژه‌های کلیدی: اولی‌الامر، عصمت، ائمّه اطهار(ع)، امام، اهل حلّ و عقد، علّامه طباطبایی، فخر رازی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning and Denotation of the Ol-el-Amr: A Comparative Study of Tabatabayi’s View and that of Fakhre Razi

نویسنده [English]

  • Reza Kilani
The Instructor of Farhangian University
چکیده [English]

The infallibility of the twelve Imams from fault and sin has been issue to debate between the Shia and the Sunni. Among Sunni commentators, Fakhr Razi in his exegesis, similar to the Shia, has drawn from the verse the infallibility of the ol-el-am” (those in authority) while disagreeing with them on the denotation of this term and applying it to Ahl-al- hall wal-aghd (the representatives of the community of Muslims). In his study of Fakhr’s point of view, Allamah Tabatabayi answers his.
Debates over his arguments and indicates the twelve Imams as the exclusive denotations of the term. In this article this verse’s interpretation has been comparatively studied, justifiying the restriction of the term in the twelve Imams and revealing the serious flaws in Fakhr’s point of view and in his critiques of the Shia position concerning the term.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ol-el-amr (authorities)
  • infallibles
  • Imams Ahl- al-hall wal-aghd (the representatives of the community of Muslims)
  • Allamah Tabatabayi
  • Fakhre Razi