بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه شهیدچمران

چکیده

چکیده   عایشه عبدالرحمن، معروف به بنت الشاطی، از اندیشمندان جهان عرب و قرآن پژوهان معاصر است که آرای قرآن شناختی او در چند دهه اخیر همواره مورد توجه دانشمندان و محققان در حوزه قرآن شناسی بوده است. مطابق آنچه خود او گفته، در روش تفسیر از مکتب ادبی، که استادش امین خولی آن را ترویج می کرد، تأثیرپذیر بوده است. بنابراین می توان گفت که تفسیر بیانی، که یکی از مهم‌ترین آثار اوست، حاصل باروری اندیشه او با آموزه‌های امین خولی است. مهم‌ترین مبانی و اصول قرآن شناختی بنت الشاطی در این تفسیر عبارتند از: 1. وحدت موضوعی سوره های دفعی النزول و هر یک از واحدهای نزول در دیگر سوره‌ها؛ 2. عدم وجود ترادف در قرآن؛ 3. عدم تحمیل قواعد دستوری بر قرآن؛ 4. تأکید بر روش مراجعه متقابل (داور قرار دادن سیاق آیات در فهم نصوص قرآن).   در این مقاله ضمن معرفی عایشه بنت الشاطی و اندیشه های امین خولی در مکتب ادبی تفسیر قرآن، این مبانی چهارگانه، که در روش تفسیری بنت الشاطی نقشی کلیدی دارند مورد بررسی قرار می گیرد.     واژه‌های کلیدی: بنت الشاطی، امین خولی، تفسیر بیانی، اعجاز بیانی، تفسیر ادبی، مکاتب تفسیری، روش های تفسیری .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bint-Ashshati and the Coordination of Linguistic Interpretation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shaker 1
  • Nancy Saki 2
1 Professor/ Allameh Tabatabaee
2 Associate professor of universit chmran
چکیده [English]

‘Ayishah Abdorrahman, known as Bint- Ashshati, is one of the Arab scholars and contemporary experts on Quranic studies whose Quranic views have witnessed much attention in these last several decades. According to her own explanations, she has been under the influence of the linguistic school propagated by her teacher, Amin Khuli. It can be said, therefore, that “al-tafsir al-Bayani”, one of her most prominent works, is the result of her thoughts nourished from that of Amin Khuli.of her most important principles in understanding Quran are the following:
1-The unity of subject in the suras which have been revealed entirely at once and in the segments revealed  simultaneously in other suras;
2-No synonymy in Quran;
3-No enforcement of grammatical rules on Quran;
4-Intertexuality of Quranic verses.
In this article Ayishah bint-Ashshati has been introduced and Amin Khuli’s viewpoints concerning the linguistic school of interpretation and these four principles due to their key role in Bint-Ashshati’s interpreting method have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bint-Ashshati
  • Amin Khuli
  • Bayani exegesis
  • linguistic inimitability
  • schools of interpretation
  • interpretive methods