روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)ا

2 دانشگاه قم

3 کارشناس‌ارشد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

بحث دربارة قواعد تعارض جرح و تعدیل، همواره از مباحث مهم و درخور توجه در‌حوزة دانش رجال بوده است­؛ زیرا دربارة برخی راویان مهم و برجستة شیعه­، آرای رجالی‌ای متعارض در دست است­. تعیین وضعیت این دسته از راویان­، به کاربرد این قواعد برای حل تعارض و رسیدن به نتیجة درست، وابسته است. آیت­الله خویی آرای رجالیان را از‌باب حجیت خبر واحد، معتبر دانسته است؛ از این روی، در اندیشة او، تعارض جرح و تعدیل در آرای رجالیان متقدم، همواره به تساقط آرا و در‌نتیجه، مجهول‌الحال‌شدن راوی انجامیده و به هیچ عنوان، ترجیح یکی از دو طرف تعارض با استفاده از مرجحاتی همچون اخذ قول متأخر، تعدد جارح یا معدل و‌یا تقدم قول اضبط، در عمل‏کرد ایشان، جایگاهی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ayatollah Khoee's approach to resolving the conflict of authenticity and weakness of narrators

نویسندگان [English]

  • Fathiyeh Fattahizadeh 1
  • Mohammad Kazem Rahman Setayesh 2
  • Fatemeh Vanaki 3
1 Associate professor in Quran and Hadith at Alzahra University.
2 Associate professor of Qom University
3 M.A. in Quranic sciences and hadith at Alzahra University
چکیده [English]

one of the important topics in the science of Rijal has always been the  principles for resolving the conflict of weakness and authenticity of narrators as many of very famous and important  Shiite personalities are subject to such conflicts. Therefore applying these principles in attaining a correct result is necessary. Aytollah Khoee Has considered the viewpoint of rejal experts as authoritative therefore in case of conflict, has put aside both view leading to the anonymity of the narrator. in his opinion there is no room for preferable evidences in benefit of one side, evidences such as accepting the latest view or considering the number of attesters to each view, or preferring the view of the one more precise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khoee
  • identity of narrators
  • reliability of narrators
  • Mojam Rejal Al-hadith
  • anonymity in isnad