تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان؛

2 کارشناس‌ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور؛

چکیده

بیشتر اهل سنت، تمام صحابة رسول خدا (ص) را عادل می‌دانند؛ از این روی، در‌نگاه آن‌ها، هر روایتی که به یکی از صحابه ختم شود، به‌شرطی که سند آن، متصل باشد و وثاقت راویانش احراز شود، از‌نوع صحیح دانسته می‌شود و باید از هر‌گونه نقد و ارزیابی متن آن خودداری کرد؛ بنابراین، عدالت صحابه از مبانی رجالی اهل سنت است. اهل سنت برای اثبات عدالت صحابه، به آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر (ص) استناد می‌کنند. در این نوشتار، منابعی را معرفی کرده‌ایم که در آن‌ها، برای اثبات عدالت تمام صحابه، به این روایات استناد شده است؛ آن‌گاه راویان این روایات را از‌نگاه علمای رجالی اهل سنت بررسی کرده و در‌نهایت نشان داده‌ایم بیشتر این روایات به‌دلیل نقل‌شدن از‌سوی راویان ضعیف، بر‌اساس مبانی رجالی اهل سنت، از‌نوع غیر‌صحیح دانسته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the isnad of traditions concerning the authenticity of the Companions

نویسندگان [English]

  • hamidreza fahimitabar 1
  • mehdi Azarifard 2
1 Assistant professor at University of Kashan;
2 M.A. in Quranic sciences and hadith, Payame Noor University;
چکیده [English]

Most Sunni scholars consider all the companions of the holy Prophet (SAWA)  as authentic. Hence, in their view, any tradition that is narrated on the authority of a companion, provided its chain of transmitters is not broken and its narrators verified, it is evaluated sound and  is in no need of text review. Therefore the authenticity of the Companions is one of the principles of Sunni Rejal study. To prove the mentioned principle, they refer to Quranic verses and Prophetic traditions. In this paper, we have cited sources which have referred to these verses and traditions; then, these traditions have been evaluated on the basis of Sunni Rejal science. Ultimately we have  shown that most of these traditions, because they have been narrated on the authority of weak narrators, are not authoritative.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the authenticity of the Companions
  • Sunni
  • principles of Sunni rejal studies
  • criticizing the authenticity of the Companions