لغزش کتاب معرفه الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه نیشابور

چکیده

در تألیفات شیخ صدوق (م381 ق) به ویژه من لایحضره الفقیه، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا (ع) به نقل های متعدد " فضل بن شاذان نیشابوری" (م260ق) از امام رضا (ع) بر میخوریم. در سده های گذشته، همه پژوهش گران علوم اسلامی به ویژه فقیهان، با اقبال گسترده و دل مشغولی وافر، به آن اخبار استدلال و در بسیاری مسائل فقهی دستمایه  خویش قرار داده اند . حدود 350 موضع از موسوعه وسائل الشیعه که از منابع پایه ای استنباط است، نقل " ابن شاذان" از آن حضرت گزارش شده است. حدیث پژوه معاصر " محمد باقر بهبودی" با استناد به رجال کشی و طوسی، " فضل " را متولد پس از شهادت آن حضرت می داند و برای همین آن روایات را فاقد اعتبار سندی خواند. به نظر وی مسئولیت استناد نقل " فضل " از امام رضا (ع) بر عهده " علی بن محمد بن قتیبه " است که فردی "کاذب" ، "مزور" و " ملفق" بود.
      نویسنده این جستار با کند و کاو در آن دو کتاب رجالی و لحاظ کردن پاره ای قرائن تاریخی و بررسی برخی از اساتید و شاگردان " ابن شاذان " به نتیجه ای متقابل  رسید  و او را متولد حدود سال 180 هجری و پیشتر از آن می داند که در نتیجه می توانست از ان حضرت روایت  کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The 'ma'refat al- hadith' book and the claim for weakness of Fazl ibn Shazan 's narrations from Imam Reza(pbuh)

نویسنده [English]

  • Mahdi Bayat Mokhtari
Associate Professor of Neyshabor University
چکیده [English]

Sheikh Sadugh (d 381 AH) in his books particularly in his 'Man la-yahzarohol-
faghih', 'ElIal ol-Sharaye' 'and' 'Eyun Akhbar al-Reza' has many traditions from
Imam Reza(pbuh) narrated on the authority of Fazl ibn Shazan Neyshaburi'(d260).
In the past centuries all the scholars in Islamic studies, specifically the
jurisprudences have used these narrations in their documentations of laws or
referred to them in their many juridical issues .in 'Wasa'el al-Shia' encyclopedia .onc
of the basic references for juridical inference. the narrations of Fazl ibn Shazan
from Imam is as many as 350 cases. The contemporary hadith scholar 'Muharnmad
Bagher Behbudi' based on Rijal Kashshi and that of Tusi declares the birth time for
Fazl as late as after the martyrdom of Imam Reza(pbuh) and therefore invalidates all
these hadiths according to their chain of narration. According to his view these
narrations by Fazl from Imam Rezaipbuh) are in authority of' 'Ali ibn Muhammad
ibn Quataybeh' who is considered a' great liar' and 'fraud'.
In this article, based on the two mentioned Rejaly books and various historical
evidents and considering the teachers and students of 'Ibn Shazan' we have reached a
controversial conclusion i.e. he was born near the year 180 and therefore was
capable of narrating from His Exellency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Irnam Reza(pbuh)
  • Fazl ibn Shazan
  • Behbudi
  • Ma'refat al-hadith