دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، دی 1389، صفحه 1-213 (14) 
معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن

صفحه 95-115

10.22051/tqh.2010.3393

اعظم پرچم؛ پروین نبیان؛ لاله زار حاتمی