سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

یکی از حوزه های پژوهشی اعجاز بیانی قرآن کریم تصویر پردازی و تصویر آفرینی است.  پردازنده این نظریه سید قطب، ادیب معاصر مصری است. وی برخلاف ناقدان معاصر عرب که بررسی هایشان را به تصویر شعری محدود ساختند  و بیش تری معیارهای خود را در داوری بر آن از نقد اروپایی می گیرند، در بررسی قران از حیث اعجاز مسیر نوینی را انتخاب کرد. مفردات قرآن به تنهایی نتوانستند با موسیقی شان او را مشغول کنند یا ترکیب های قرآنی هم به تنهایی نتوانستند تمام همت و اندیشه او را با هماهنگی و پیوندی که دارند به خود اختصاص دهند. نظر سید قطب بر این که چطور قرآن در همه زمینه ها بهترین وسیله تعبیر یعنی تصویر ( ترسیم تابلوها و بازسازی صحنه) را بر می گزیند متمرکز است و چگونگی این خصیصه به زیبایی قرآن می انجامد. به نظر وی تصویر هنری قرآن مؤلفه های مانند: تخیل، تجسیم، تشخیص، موسیقی و... به منزله یک پیکره به هم پیوسته و اجزای جدانشدنی دارد که در شناخت طبیعت تصویر هنری در قرآن نقش آفرینی می کنند. در ادامه با چنین مبنایی به گونه های تصویر آفرینی در قرآن می پردازد که مهم ترین آن ها عبارتند از : تصویر معانی ذهنی، تصویر حالات نفسانی، تصویر حالات واقعی،  تصویر ضرب المثل ها و ...
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Seyyed Qutb" and the theory of illustration in Quran

نویسنده [English]

  • kazem ghazizadeh
Faculty of Sciences, Islamic Azad University Research
چکیده [English]

One of the fields of study concerning the literal miracle of Quran is its illustration
and irnagism . this theory was proposed by Seyyed Qutb, a contemporary Egyptian
linguistics completly controversial to the contemporary Arab linguistics who have
limited their study to the poetic imagism and have borrowed their evaluating criteria
from the European studies, Seyyed Qutb has chosen a completely new method in his
study of Quran concerning its miracle. The sole words of Quran and their melody
were not able to attract his attention neither were its sole phrases with all their
consistency and relation. interesting enough to attract his full understanding and
determination. his theory concentrates on this issue that how Quran in all different
fields, chooses the best literal way to convey its meaning that is by visualizing
images and reviving scenes, which composes the artistic feature of Quran.
According to him, the artistic pictures of Quran are consisted of the elements of
imagination, personification, embodiment. melody as a interconnected and non-
separable parts of a whole which are essential in understanding the nature of Quran
's figurative images. based on the mentioned fundamentals he emphasizes in his
study to the different types of Quranic images such as : imaging mental concept,
imaging different moods, imaging actual scenes, imaging idioms ....
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Seyyed Qutb
  • Illustration
  • the characteristics of images
  • personification