نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان( مورد مطالعه 8 – 20بقره و 1تا 9 منافقون )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قران

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
از دیر باز، فهم عمیق آیات بر اساس سیاق، مورد توجه مفسران قرآن بوده است. تحلیل بافت‌های مختلف و روابط متداخل میان آیات، در راستای تبیین انسجام و پیوستگی معنایی آنها می‌باشد. بافت، قرینه مهمی است که قابلیت تطبیق مصادیق متعدد را در زمان‌های مختلف بوجود می‌آورد.
بافت به دو دسته بافت درون متنی و برون متنی تقسیم می‌شود و منظور از بافت درون متنی، بررسی نقش عناصر زبانی در متن و تأثیر آن در تشخیص معنا می‌باشد و منظور از بافت برون متنی(بافت موقعیتی) همان موقعیت تولید متن است و عوامل مختلفی در آن تأثیر دارد.
این مقاله در صدد است تا بر اساس نیازها و اولویت‌های علمی تفسیر، به مؤلفه‌های بافت موقعیتی و پیرامونی در آیات 8-20 بقره و 1-8 منافقون، بپردازد؛ تا از رهیافت آن، ابتدا تفسیر آیات، روشن شده سپس در راستای پیوند معنایی آیات، ارتباط متنی و دلالی الفاظ آیه، با بافت پیرامونی و نقش کنش‌گران، تبیین گردد.
کلید واژه : تفسیرقرآن، بافت پیرامونی، بافت موقعیتی، بافت زبانی، منافقان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Situational Context and circuital Context in Interprating Koran Verses(8-20 baqara and 1-9 mnafequn)

نویسندگان [English]

 • marzieh dayani 1
 • Aazam parcham 2
1 student of esfahan univercity
2 prapesor ofesfahan university
چکیده [English]

Abstract
This study is going to analyze the papers relating to the situational contexts also the linguistical roles in the verses 8-20 of Baqareh (cow) plus 1-8 of Monafeqon (dissenters) according to the needs and the expriential priorities of interpratation.
From the old time the deep comprehenshion of the verses has been considered by the interprators.
The analyzing of the different context and the inner contacts between verses are with the aim of defining the meaning coherence and correlation. The context is an important counterpart which makes the capability of the testifying of the confirmation in the different times.
The term context is devided into two patrs the intextual and out textual by intextual we mean the analyzing the role of linguistic elements in the text and its effect in the meaning comprehension. And the out textual context is the very text creativity and the different elements will effect on it.


By achieving the result first, the interpratation of verses will be clarified then in the way of connecting the meaning of the of the verses the context correlation and the reasons of the terms of the verses will be defined according to the context of the delivery as well as the context and the role of the speakers as well as the addressee.
Key words:
Koran interpratation,
Circuital context
Situational context
Linguistic roles
Dissention

کلیدواژه‌ها [English]

 • Koran interpratation
 • Circuital context
 • Situational context.Linguistic roles
 • Dissention
 1. قرآن کریم.
 2. ابن دقیق العید، محمد بن علی (بی‌تا)، احکام الاحکام شرح عمدة الأحکام، بیروت: دار الکتاب العلمیه.
 3. ابن سعد، محمد (بی‌تا)، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر.
 4. ابن فارس، ابن حسن بن ذکریا (1404ق)، معجم مقاییس اللغه، محقق عبدالسلام محمد هارون، بی جا: مکتبه الاعلام الاسلامی.
 5. ابن هشام، عبدالملک (1375ق)، السیرة النبویه، تحقیق مصطفی سقا، مصر: مصطفی البابی الحلبی.
 6. اسعدی و همکاران (1389)، آسیب شناسی جریان های تفسیری، قم: پژوهشگاه حوزه  و دانشگاه.
 7. ایزدی، کامران (1376)، شروط و آداب تفسیر و مفسر، تهران: امیرکبیر.
 8. باطنی، محمد رضا ( 1371)، توصیف ساختاری  دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
 9. برکاوی، عبدالفتاح عبدالعلیم (1411ق)، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث، چاپ اول، قاهره: دارالمنار.
 10. بستانی، فواد افرام (1375)، فرهنگ ابجدى، تهران: اسلامی.
 11. پالمر، فرانک (1366)، نگاهی تازه به معنی شناسی، ترجمه کوروش صفوی، تهران: پنگوئن.
 12. حمحامی، مختار (1430ق)،  القرائن و اثرها فی فهم الخطاب الشرعی، بیروت: دارالحزن.
 13. رجبی، محمود (1385)، روش شناسی تفسیرقرآن، قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
 14. رجبی، محمود (1394)، روش تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 15. زبیدی، مرتضی (1414ق)،  تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، چاپ دوم.
 16. زمخشری، محمود (بی‌تا)، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، تهران: نشر آفتاب.
 17. ساسانی، فرهاد (1381)، عوامل مؤثر در تفسیر قرآن، تهران: علامه طباطبایی.
 18. سلوی، محمد العوی (1419ق)،  الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم، بیروت: دارالشروق.
 19. سیوطی، جلال الدین (بی‌تا)،  الدر المنثور، بیروت: دارالحزن.
 20. صانعی پور، محمد حسن (1390)، مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 21. صفوی، کوروش (1384ش)، فرهنگ توصیفی معنی شناسی، تهران: فرهنگ معاصر.
 22. صفوی، کوروش ، (1394ش)، معناشناسی کاربردی، تهران: همشهری.
 23. طباطبایی، سید محمد حسین (1374ش)،  المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 24. طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن (1372ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه اعلمی.
 25. طبری، محمد بن جریر (1409ق)، تاریخ، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
 26. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن (1409)،  التبیان فی تفسیر القرآن، قم: النشر الاسلامی.
 27. عبدالحلیم ، م . ا . س (1380ش)،  بافت و مناسبات بینا متنی، بی‌جا: بی‌نا.
 28. عبدالرحمن، طه، (بی‌تا)، البحث اللسانی، سلسلة ندوات و محاضرات، رباط: منشورات کلیة الآداب.
 29. عطار، حسن (1420ق)، حاشیه جمع الجوامع، بیروت: دارالکتب العلمیه.
 30. عک، خالدعبدالرحمان (1414ق)،  اصول التفسیر و قواعده، بیروت: دارالنفائس.
 31. فخر رازی، احمد (بی‌تا)، مفاتیح الغیب، مصر: دارالتراث.
 32. کاشانی، ملافتح الله (1346)، منهج الصادقین، تهران: نشر اسلامیه.
 33. کنعانی، سید حسین (1384)، «سیر تحول کاربرد سیاق در تفسیر»، فصلنامه مشکوه، شماره 87، صص43-28.
 34. کنوش المصطفی، عواطف (2007م) ، الدلاله السیاقیه عند اللغویین، لندن: درالسیاب
 35. مهدوی راد، محمد علی (1382)، آفاق تفسیر، تهران: هستی نما.
 36. یعقوبی، ابن واضح (1379ق)،  تاریخ، بیروت: دار صادر.

Brown, G. & G. Yule (1983), Discourse Analysis. Cambridge: 37