دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 38، شهریور 1397، صفحه 1-207 
لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن

صفحه 67-97

10.22051/tqh.2018.11564.1335

مهدی حسن زاده؛ نصرالله شاملی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


«ذکر» و «تذکر» در سیر نزول قرآن کریم

صفحه 155-184

10.22051/tqh.2018.18364.1853

محمد وحید شیخ بهایی؛ رضا شکرانی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی