دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 40، بهمن 1397، صفحه 1-220 

مقاله پژوهشی

تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی

صفحه 1-34

10.22051/tqh.2019.19974.1973

علی بیگدلی؛ حسینعلی ترکمانی؛ فرامرز میرزایی