ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
محکم و متشابه از مهم‌ترین مباحث علوم قرآنی است. پژوهش‌های آیت الله معرفت در این مبحث دارای نوآوری‌هایی است؛ اما با این حال، ملاحظاتی بر دیدگاه‌های ایشان وجود دارد. در مقاله حاضر، این ملاحظات در پنج محور معنای اصطلاحی متشابه، انواع تشابه، معنای تأویل متشابه، علت وجود متشابه در قرآن و معانی تأویل قرآن مطرح شده است. مهم‌ترین ملاحظات مطرح شده این است که ظهور آیه هفتم آل عمران تشابه شأنی را بر نمی‌تابد. همچنین تشابه عرضی به این معنا که آیات متشابه در زمان نزول، محکم بوده و در دوران‌های بعد متشابه شده‌اند، با ظهور آیه هفتم آل عمران سازگار نیست. علت تشابه در قرآن منحصر به کوتاهی لفظ و بلندی معنا نبوده، بلکه امتحان مردم در رجوع به اهل‌بیت علیهم السلام مهم‌ترین علت تشابه در قرآن است؛ و تأویل قرآن علاوه بر معانی باطنی، شامل مصادیق باطنی نیز می‌گردد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comments on Views of Ayatollah Ma'refat on the Issue of “Mutashābih”

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Ghahhari Kermani
shahid bahonar university of kerman, kerman, iran
چکیده [English]

Muḥkam” (firm) and “Mutashābih” (similar) are of the most important topics of Qur’anic sciences. Ayatollah Ma'refat's studies on this topic has innovations, but they may be considered and criticized. In the present paper, these considerations (or comments) are discussed in five subtitles of “the technical meaning of mutashābih”, “types of mutashābih”, “the interpreted (ta’wīl) meaning of mutashābih”, “the cause of existence of mutashābih in the Qur’an” and “the interpreted meanings of the Qur’an”. The most important considerations are that the emergence of the seventh verse of sūrah 'Āl-i 'Imrān does not take on the interpreted tashābuh (similarity). In addition, transversal similarity, i.e. the mutashābih verses at the time of revelation were muḥkam and afterwards in the later periods became mutashābih, is not compatible with the advent of the seventh verse of 'Āl-i 'Imrān. The reason for similarity in the Qur’an is not limited to the short word and long meaning, but testing the people for their referring to Ahlulbayt (as) is the most important cause of tashābuh in the Qur’an. The interpretation of the Qur’an, in addition to the esoteric meanings, includes esoteric examples as well. This research method is descriptive-analytic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mutashābuh
  • Ayatollah Ma'refat
  • types of mutashābuh
  • cause of tashābuh
  • interpretation of mutashābuh
  • interpretation of the Qur’an
 
1-        The Holy Qur’an.
2-        ‘Ayāshī MBM. Tafsīr al-‘Ayāshī. Researched: Sayed Hashem Rasouli Mahallati. Tehran: ‘Ilmīyyah Publishing; 1380 HS.
3-        'As'adi M. Tayeb-Husseini, SM. A Study of Muḥkam and Mutashābih. Tehran: Research Center of Seminary and University; 1390 HS.
4-        Heidari-far M. “Critique of Views on the Reason of Existence of Mutashābids in the Qur’an”. Qur’anic Researches; 1396 HS, 22nd year, no. 85, pp. 142-163.
5-        Javadi Amoli A. The Commentary of Tasnīm. Qom: Esra; 1387 HS.
6-        Kulaynī MBY. Al-Kāfī. Qom: Dār al-Hadith; 1429 AH.
7-        Makarem-Shīrazī N. Tafsīr-e Nemuneh (Selected Commentary). Tehran: Dār Al-Kutub Al-Islāmīyah; 1373 HS.
8-        Maʻrifat MH. Al-Ta’wīl fī Mukhtalaf al-Madhāhib wa al-'Āra’. Tehran: World Assembly of Islamic Interreligious Proximity; 1427 AH.
9-        Maʻrifat MH. Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn fī Thawbih al-Qashīb. Mashhad: Al-Raḍawīyah University for Islamic Sciences; 1418 AH.
10-     Maʻrifat MH. Al-Tamhīd fī ʻUlūm al-Qur’an. Qom: Al-Tamhīd Institute; 1386 HS.
11-     Maʻrifat MH. Qur’anic Sciences. Qom: Al-Tamhīd Institute; 1388 HS, 10th ed.
12-     Mousavi-Zadeh SMH. “Review of the Secret of Muḥkam and Mujmal in the Holy Qur’an”. Ma'rifat. No 152, pp. 73-90.
13-     Rāghib Isfahāni HBM. Al-Mufradīt fī Gharīb Al-Qurʼan. Researched: Nadim Mar'ashlī. Tehran: Al-Murtazawī Publications; 1376 HS.
14-     Ṣadūq MA. Al-Tawḥīd. Researched: Hashem Hosseini. Qom: Jāmiʻi Mudarrisīn Ḥawzih ʻIlmīyah Qom; 1398 HS.
15-     Shaker MK. Fakhari S. “Inquiry of Chronology of Hadith, Works, and Opinions on Muḥkam and Mutashābih”. Hadith Sciences; 1389 HS, 15th year, no. 58, pp. 40-61.
16-     Ṭabāṭabāyī SMH. Qurʼan dar Islam (Qurʼan in Islam). By the effort of Sayed Hadi Khosrowshahi. Qom: Bustan Ketab Institute; 1387 HS. 2nd Ed.
17-     Ṭabrisī ABA. Al-'Iḥtijāj ‘Alā 'Ahl al-Lijāj. Researched: Muhammad Baqir Kharsān. Mashhad: Morteza Publications; 1403 AH.
18-     Ṭayyib 'AH. Aṭyab al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’an. Tehran: Islām; 1374 HS.