بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

چکیده

لغزش یابی و لغزش زدایی از آثار ارزشمند مترجمان در راستای به‌گزینی و هرچه نزدیکتر ساختن کلام وحی به زبان فارسی و انتقال دقیق‌تر پیام قرآن به پارسی زبانان ضرورتی انکار ناپذیر است. این جستار با گزینش دو آیه به صورت نمونه از آیات علمی قرآن که بیانگر جزئیات تشکیل ابر و باران وتگرگ می‌باشند، برآن شده تا با ورود به مباحث وگزاره‌های علمی قرآن در حوزه زیست شناخت و بررسی ترجمه این آیات، به لغزش‌های برخی مترجمان فارسی زبان در این مورد بپردازد و سپس بیان کند که با استفاده از اصولی مشخص، می‌توان این لغزش‌ها را برطرف کرد و ترجمه بهتری ارائه داد. بر این اساس در این مقاله به بررسی برخی از ترجمه‌های معاصر با بهره‌گیری از ابزار و منابع اساسی همچون؛ لغت، دانش تفسیر و علوم تجربی پرداخته شده و بر مبنای آن میزان هماهنگی ترجمه‌ها با این منابع متفاوت ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، برخی از این ترجمه‌ها دقت و توجه کافی در استفاده از این منابع مبذول نداشته‌اند که می‌توان برای برطرف کردن ابهام آیات، از توضیحات اضافی صحیح علمی با استفاده از اصول و ضوابط ترجمه بهره برد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Translators’ Mistakes on the Verses Concerning the Formation of Clouds, Rains and Sleets

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan Rostami 1
  • Ma’sumeh Shahinpur 2
1 Assistant Professor of Ferdowsi University at Mashad
2 M.A. graduated, in Quranic sciences and hadith, in Ferdowsi University in Mashhad. (Responsible Author)
چکیده [English]

Identifying the mistakes in the prominent translations of the Quran  and removing them is considered a necessity for reaching a better and more precise conveyance of the revelation to Persian speaking readers This article has chosen two scientifically significant verses of the Quran which discuss the formation of clouds, rain and sleet as an example to study different translations and evaluate their word choice, considering these issues in the corresponding science of Biology. Meanwhile it proposes some principles, regarding which will end in a better translation in this field.
In this study, several contemporary translations (Ayati, Behbudi, Payandeh, Rezaee, Sha’rani, Sadeqi, Fuladvand and Makarem) have been examined concerning their translation of the mentioned  verses.
On the basis of  employing the basic means and sources of translation, interpretation and science. According to this survey, some of these translations have not properly utilized the necessary sources. Although it became clear that providing  additional explanations based on the principles of translation, can  resolve the ambiguity in translations for verses with biological informations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology and Quran
  • Quranic statements
  • Scientific statements
  • translation of Quran
  • Cloud in Quran
  • Rain in Quran
  • Sleet in Quran