دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 25، اردیبهشت 1394 (25) 

پژوهشی

نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری

صفحه 1-28

10.22051/tqh.2015.945

کریم پارچه‌باف دولتی؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ سیدمحمدباقر حجتی


فرایند اقناع در قرآن کریم

صفحه 75-100

10.22051/tqh.2015.948

ابراهیم فتح الهی؛ ابراهیم کاملی