دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1394، صفحه 1-180 

پژوهشی

ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم

صفحه 1-25

10.22051/tqh.2015.2130

زهره اخوان مقدم؛ اصغر طهماسبی بلداجی


تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن»

صفحه 102-128

10.22051/tqh.2015.2134

علی صفری*؛ نهله غروی نائینی؛ کاووس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز نصرت نیل ساز


تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته

صفحه 157-180

10.22051/tqh.2015.2136

علی محمدیان؛ محمدرضا علمی سولا؛ محمدتقی فخلعی