بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)

چکیده


ماتریدیه به عنوان یکی از فرق کلامی مسلمانان در کنار دیگر فرق کلامی همچون شیعه، معتزله و اشاعره شناخته می‌شود‍، اما نسبت به دیگر فرق کلامی کمتر مورد توجه فرق نویسان متقدم قرار گرفته است. پایه گذار این فرقه ابومنصور ماتریدی است، این نحله‌ فکری حنفی مذهب به لحاظ عقل‌گرایی به معتزله نزدیک است. چنانکه کتب عقاید ماتریدیه نشان می‌دهد، ایشان نیز در مسئله‌ امامت با دیگر اهل سنت هم‌ رأی هستند اما اهل‌بیت(ع) را تکریم می‌کنند. این پژوهش به تبیین تأثیر رویکرد کلامی ایشان در تفسیر آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) و حضرت علی(ع) پرداخته و دو تفسیر از این فرقه که یکی متعلق به ابومنصور ماتریدی و دیگر متعلق به نجم‌الدین عمر نسفی است، برای این بررسی انتخاب شده است. بررسی آراء تفسیری ایشان نشان می‌دهد خلاف آنچه در کتب عقاید ماتریدیه درباره‌ تکریم اهل‌بیت(ع) نوشته شده است، ایشان از نقل روایات بیان‌گر مصداق آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) چشم پوشی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Matoridi and Nasafi’s Views on Verses related to AhlulBayt (PBUT)

نویسندگان [English]

  • Shadi Nafisi 1
  • Somayeh Khalili Ashtiyani 2
1 Associate professor at University of Tehran
2 PhD student in Hadith and Quranic studies at Azad university, the central branch (responsible author).
چکیده [English]

Matoridiyya is known as one of the Islamic theological schools along with that of  the shi`ite, Mu'tazilite, and Ash'arite. Yet, in the literatures written on sects and schools of thought, it has gained  much less attention  from the beginning comparing to  the others .This theological school which was  founded and named after Abu-Mansur Matoridi, follows the Hanafi school in legal matters and is  close to Mutazalites in regard to its rational approach .As it can be seen in their creed books, they shared other sunni sects in their view on imamate, whereas they honored Ahlulbayt (PBUT).
This study  tends to pursue the  influence of their theological approach on their  interpretation of the verses related to AhlulBayt and Imam Ali (PBUT). The two extant commentaries of this sect, those of  Abu-Mansur Matoridi and Najm al-Din Omar Nasafi have been selected for this survey. The examination of their interpretive positions reveals that despite their veneration for Ahlulbayt, they have ignored mentioning reports according to which Ahlulbayt are considered as  referents  for various verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturidiyya
  • Abu-Mansur Maturidi
  • Najm al-Din Omar Nasafi
  • Ahlulbayt
  • Ali (PBUH)