دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 51، آذر 1400، صفحه 1-254 
پندارشکنی قرآن کریم با محوریت واژه «علم» در سطوح متن

صفحه 221-254

10.22051/tqh.2021.34230.3055

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی