دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 50، شهریور 1400، صفحه 1-230 

پژوهشی

تحلیل مقصود از «معنی» در معناشناسی قرآن

صفحه 1-40

10.22051/tqh.2021.33093.2972

سمانه ابریشمی؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ صاحبعلی اکبری


قرائت معتبر، در روایات تفسیری اهل بیت(ع) و ارتباط آن با روایت حفص از عاصم

صفحه 41-84

10.22051/tqh.2021.32775.2953

بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ راضیه خورشیدی


فرایند گذار از بت پرستی به توحید در قرآن

صفحه 123-155

10.22051/tqh.2021.33520.2999

نرگس قاسمی فیروز آبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش