دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 55، آذر 1401