دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 54، شهریور 1401