دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 53، خرداد 1401 
آسیب‌شناسی روشی اعتبارسنجی احادیث تأویلی معصومان(ع)

صفحه 37-82

10.22051/tqh.2021.35755.3188

علی اکبر بابایی؛ سید محمود طیب حسینی؛ احسان سرخه ای؛ محمد علی مروجی طبسی


بررسی ارتباط آیات در سوره انعام از طریق استخراج خطوط ارتباطی

صفحه 83-119

10.22051/tqh.2021.35415.3167

محمد حسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ سامیه شهبازی