دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 61، خرداد 1403 
تحلیل نشانه-معناشناختی مکان در داستان حضرت موسی (ع)

صفحه 57-84

10.22051/tqh.2023.42506.3765

مرضیه شاددل؛ علی نظری؛ حسین چراغی وش؛ حمیدرضا شعیری


پژوهشی

راه‌کارهای نوین در شناخت طبقه راویان

صفحه 111-139

10.22051/tqh.2023.44638.3969

محمد لطفی پور؛ سید علیرضا حسینی شیرازی